PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyzikálních měření - NUFY091
Anglický název: Introduction to Measurement in Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (17.01.2018)
Úvod do fyzikálních měření ke kurzu fyzikálních praktik pro Bc. studenty Fyziky se zaměřením na vzdělávání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (17.01.2018)

Úvod do fyzikálních měření ke kurzu fyzikálních praktik. Fyzikální veličiny a jednotky, metody měření, chyby měření, zpracování experimentálních dat, vč. základů jejich statického vyhodnocení (metoda nejmenších čtverců a lineární regrese), grafické zpracování vybraných výsledů. Předmět je určen pro Bc. studenty Fyziky se zaměřením na vzdělávání.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 50% účast na semináři a vypracování 2 seminárních prací.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (12.08.2015)

B. Sprušil, P. Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986.

J. Brož a kol.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983.

J. Englich: Úvod do praktické fyziky I, Matfyzpress, Praha 2006.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (12.08.2015)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (12.08.2015)

0. Úvod do problematiky fyzikálního měření.

1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky (základní pojmy); systematika fyzikálních veličin; jednotky fyzikálních veličin; jednotky základní a odvozené; soustava SI.

2. Metody měření (přímé, nepřímé, absolutní, relativní, kompenzační, substituční).

3. Chyby měření. Základní dělení chyb měření (hrubé, systematické, náhodné); zdroje a charakter chyb; chyby měřidel; třída přesnosti měřících přístrojů; zápis výsledků měření.

4. Náhodné chyby přímých měření, pravděpodobnost; rozdělení pravděpodobnosti; normální (Gaussovo) rozdělení; střední hodnota; směrodatná odchylka; pravděpodobná chyba; mezní chyba; odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky pro konečný počet měření.

5. Zpracování souboru hodnot přímých měření - směrodatná odchylka aritmetického průměru; směrodatná odchylka pro malý počet měření; vyloučení hrubých chyb ze souboru; celková chyba přímých měření.

6. Chyby nepřímých měření - náhodné chyby nepřímých měření; celková chyba nepřímých měření.

7. Metody zpracování výsledků měření fyzikálních závislostí - metoda nejmenších čtverců, lineární regrese.

8. Grafické zpracování výsledků měření vybraných fyzikálních závislostí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK