PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Molekulová fyzika - NUFY083
Anglický název: Kinetic theory of matter (molecular physics)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Záměnnost : NFUF806
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
Řešení zajímavých úloh z molekulové fyziky plynů, kapalin a pevných látek a provádění experimentů z této oblasti včetně jednoduchých pokusů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dana Mandíková, CSc. (04.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičení (minimálně 80 %).

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (15.04.2016)

Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992

Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1/3. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, část 2 (mechanika-termodynamika). VUTIUM/Prometheus, Brno/Praha 2006.

Elektronická sbírka úloh na webu: http://fyzikalniulohy.cz/

Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha, 1996

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus Praha, 1997

Brož, J., Rotter, M.: příklady z molekulové fyziky a termiky. SPN Praha 1984.

Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (15.04.2016)

Řešení úloh k tématům:

základní termodynamické pojmy (teplo, TDM soustava, teplota, tepelné kapacity,...)

kinetická teorie látek

ideální plyn (stavová rovnice, rozdělení rychlostí)

první věta termodynamická (obsah 1.VTD, vnitřní energie, aplikace 1.VTD na děje s ideálním plynem)

kalorimetrická rovnice

transportní jevy v plynech a kapalinách

povrchové jevy v kapalinách

Jednoduché experimenty podporující výuku fyziky na střední škole k uvedeným tématům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK