PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyzikálních měření - NUFY057
Anglický název: Introduction to Measurement in Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Úvod do fyzikálních měření ke kursu fyzikálních praktik pro učitelství ZŠ (UFY059, UFY042, UFY043) a pro učitelství SŠ (UFY021, UFY066, UFY009). Určeno pro 1.r.: U MF/ZŠ , U MF,FI /SŠ.
Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (25.04.2003)
  • [1] B. Sprušil, P. Zieleniecová: úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986
  • [2] J. Brož a kol.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky základní pojmy; systematika fyzikálních veličin; jednotky fy zikálních veličin; jednotky základní a odvozené; soustava SI.

2. Metody měření základní systematika měřících metod.

3. Chyby měření základní dělení chyb měření - chyby hrubé, systematické, ná hodné; zdroje a charakter chyb; chyby měřidel; třída přesnos ti měřících přístrojů; zápis výsledků měření.

4. Náhodné chyby přímých měření pravděpodobnost; rozdělení pravděpodobnosti; normální (Gaus sovo) rozdělení; střední hodnota; směrodatná odchylka; prav děpodobná chyba; mezní chyba; odhad střední hodnoty a směro datné odchylky pro konečný počet měření.

5. Zpracování souboru hodnot přímých měření směrodatná odchylka aritmetického průměru; směrodatná odchyl ka pro malý počet měření; vyloučení hrubých chyb ze souboru; celková chyba přímých měření.

6. Chyby nepřímých měření náhodné chyby nepřímých měření; celková chyba nepřímých měření.

7. Metody zpracování výsledků měření fyzikálních závislostí metoda nejmenších čtverců, lineární regrese; metoda postup ných měření.

8. Grafické zpracování výsledků měření fyzikálních závislostí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK