PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Klasická elektrodynamika - NUFY049
Anglický název: Classical Electrodynamics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přednáška formuluje základní veličiny a rovnice teorie elektromagnetického pole. Předvádí, že tato teorie je schopna vysvětlit nejdůležitější jevy, s nimiž se posluchač seznámil v přednášce Fyzika II, a odvozuje některé další jevy. Určeno pro 3.r. U MF/SŠ , 4.r. U FI/SŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha 1985

Votruba V., Muzikář Č.: Teorie elektromagnetického pole. NČSAV, Praha 1958

Stratton J.A.: Teorie elektromagnetického pole. SNTL - TKI, Praha 1961

Kvasnica J.: Fyzikální pole. SNTL - Populární přednášky o fyzice, Praha 1964

Panofsky W., Phillips M.: Classical Electricity and Magnetism. Addison - Wesley (ruský překlad Panovskij V., Filips M.: Klassičeskaja elektrodinamika. Gos.izd. fiz.-mat.lit., Moskva 1963)

Jackson J.D.: Classical Electrodynamics. Wiley, N.Y.-London 1962 (ruský překlad Džekson Dž.: Klassičeskaja elektrodinamika. Mir, Moskva 1965)

Landau L.D., Lifšic E.M.: Teorija polja (Teoretičeskaja fizika tom 2). Gos.iz.fiz.-mat.lit., Moskva 1962

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Základní fyzikální představy: pole x částice, polní popis interakce. Maxwellovy rovnice. Diskuse.

Matematický aparát: Tenzorový počet. Tenzorová algebra. \"Řešení vektorových rovnic\". Tenzorová analýza. Zobecněné funkce (distribuce): Diracova delta-funkce. Metoda Greenových funkcí. Fourierova transformace. Integrální věty tezorového počtu: věta Gaussova, věta Stokesova, věty Greenovy.

Úplná soustava Maxwellových rovnic: Okrajové podmínky, materiálové vztahy. Ilustrující příklady pro význam polí E, D, P.

Mikroskopický pohled: Lorentzova elektronová teorie.

Speciální případy elektromagnetického pole: Kvazistacionární pole. Skin-efekt. Stacionární pole. Biotův-Savartův zákon. Ekvivalence mg. dvojvrstvy a proudové smyčky. Statické pole. Multipóly. Věta o multipólovém rozvoji.

Zákony zachování v elmg. poli: Náboj, energie, hybnost, moment hybnosti. Poyntingův vektor.

Vlnové rovnice: D'Alembertův operátor. Cejchovací transformace Lorentzova a Coulombova. Homogenní rovnice (pole bez zdrojů). Nevodivé prostředí. Optika jako důsledek TEMP. Fresnelovy vzorce pro odraz a lom světla. Vodivé prostředí. Útlum vln.

Nehomogenní rovnice: pole a jeho zdroje: Greenova funkce. Potenciály předbíhavé, (retardované) a zpožděné (advansované). Potenciály Liénarda--Wiecherta. Pole náboje letícího rovnoměrně přímočaře. Příklad vzniku záření: Hertzův dipól. Úplné řešení, blízká zóna, vzdálená zóna.

Popis elmg. pole variačními principy: Invarianty, lagranžián, hamiltonián.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK