PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Termodynamika a statistická fyzika I - NUFY047
Anglický název: Thermodynamics and Statistical Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
RNDr. Oldřich Bílek
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (18.05.2001)
Zavádí se veličiny sloužící k popisu rovnovážných termodynamických systémů. Odvozují se vztahy mezi těmito veličinami a podává se jejich fyzikální interpretace. Dále se přednáší základy lineární termodynamiky nevratných procesů. Určeno pro posluchače 3.r. U MF,FI/SŠ a další.
Literatura
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Obdržálek J., Vaněk A.: Termodynamika a molekulová fyzika. UJEP Ústí n/L 1986

Kvasnica J.: Termodynamika. SNTL/SVTL 1965, 396s

Moore, Walter J.: Physical Chemistry. Prentice-Hall, 1972. (Čes.př.: Moore W.J.: Fyzikální chemie. SNTL 1981, 976s)

Záviška F.: Thermodynamika. JČMF 1943, 192s

Leontovič M.A.: Vvedenie v termodinamiku. (Čes.př.: Leontovič M.A.: Úvod do thermodynamiky. NČSAV Praha 1957, 192s)

Bazarov I.P.: Termodinamika. 3.vyd. Moskva 1983, 344s

Malijevský A., Novák J.P., Labík S., Malijevská I.: Breviář z fyzikální chemie I. VŠCHT Praha 1993, 142s

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Předmět termodynamiky: Základní pojmy, příbuzné vědy.

Matematický aparát: Funkce více proměnných, implicitní funkce, parciální derivace, totální diferenciál, Pfaffovy formy.

První zákon TD: Základní pojmy. První postulát TD (přechod do rovnovážného stavu). Relaxace. První zákon TD. Teplo, (empirická) teplota. Druhý postulát TD (jediný vnitřní parametr). Joulův pokus. Ideální plyn. Stavová rovnice kalorická a termická. Některé vztahy mezi td. koeficienty. Joulův - Thomsonův pokus. Entalpie. Polytropické děje.

Druhý zákon TD: Různé formulace druhého zákona TD. Entropie. Carnotova věta, Carnotův cyklus. Tedmodynamické potenciály. Maxwellovy vztahy, \"magický čtverec\". Aplikace na jednoduché systémy. Druhý zákon TD pro nevratné děje.

Třetí zákon TD: Různé formulace třetího zákona TD. Důsledky třetího zákona TD.

Otevřené systémy: Základní pojmy: Skupenství, fáze. Homogenní, heterogenní systém. Složka (komponenta). Chemická reakce, stechiometrické koeficienty. Počet nezávislých složek. Chemický potenciál. Elektrochemický potenciál. Potenciál -pV. Gibbsův paradox.Rovnováha v homogenním systému s jedinou složkou. Rovnováha v heterogenním systému. Gibbsovo pravidlo fází. Fázové diagramy. Zákon působení hmot (Guldbergův-Waageův zákon).

Fázové přechody: Fázová rovnováha, fázový přechod. Ehrenfestova klasifikace. Clausiova-Clapeyronova rovnice. Ehrenfestovy rovnice. Landauova teorie fázových přechodů.

Základy termodynamiky nevratných dějů: Základní pojmy. Toky. Onsagerovy relace. Záporné teploty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK