PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyziky II - NUFY037
Anglický název: Selected Topics on Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Korekvizity : NUFY036
Prerekvizity : NUFY014
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přednáška je věnována základům fyziky pevných látek, zabývá se především strukturou pevných látek a jejich vlastnostmi. Určeno pro 4.r. U MF/ZŠ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Přednáška je věnována základům fyziky pevných látek, zabývá se především

strukturou pevných látek a jejich vlastnostmi.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

1. V. Frei: Fyzika pevných látek. SPN Praha, 1978

2. E. Svoboda, R. Bakule: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992

3. A. Dekker: Fyzika pevných látek. Academia Praha, 1966

4. P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I.. SNTL Praha, 1984

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Definice pevné látky, krystalické pevné látky, struktura krystalických pevných látek, krystalografické soustavy, mřížky Bravaise, operace symetrie, Millerovy indexy rovin a směrů.

2. Rentgenová strukturní analýza krystalických pevných látek, Braggova rovnice, metody Laueho a Debye-Scherrerova.

3. Vazby v krystalech.

4. Poruchy krystalové mřížky, klasifikace poruch, bodové po ruchy, rovnovážná koncentrace vakancí, dislokace hranová a šroubová, skluzový pohyb dislokací, mechanické vlastnosti pevných látek.

5. Tepelné vlastnosti krystalů, kmity mříže, Dulongův-Petitův zákon, Einsteinova a Debyeova teorie měrné tepelné kapacity.

6. Binární izobarický fázový diagram, podmínka fázové rovnováhy, mechanická směs složek, binární fáze, molární směšovací volná entalpie, molární směšovací volná energie, model párových vazeb s nejbližšími sousedy, tečnová konstruk ce izobarického binárního rovnovážného stavového diagramu, eutektický diagram, peritektický diagram, diagram Fe-C.

7. Elektronová struktura krystalické pevné látky, Sommerfeldův model volného elektronu, Kronigův-Penneyův model - základy pásové teorie krystalických pevných látek, její využití k vysvětlení vlastností krystalických pevných látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK