PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika IV - NUFY015
Anglický název: Physics IV
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.
prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (23.05.2003)
Integrovaná výuka - přednáška a cvičení se vzájemně prolínají. Kurs elektřiny a magnetizmu v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2. stupně škol. Určeno pro 2.r. U MF/ZŠ
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Horák Z., Krupka F.: Fyzika, Praha, SNTL, 1981

Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus, Academia Praha, vyd. Karolinum 1993

Petržílka V., Šafrata St.: Elektřina a magnetismus, NČSAV, 1956

Gerthsen Ch., Kneser H., Vogel H.: Physik, Springer - Verlag 1989

Bakule R., a kol.: Příklady z elektřiny a magnetismu, skriptum MFF UK

Rektorys K.: Přehled užité matematiky, SNTL 1981

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (23.05.2003)
1. Elektrostatika
Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole, Gaussova věta, elektrický potenciál, pole dipólu, práce v elektrickém poli, elektrostatické pole vodičů, Coulombova věta, kapacita, kondenzátor, energie vodičů v elst. poli, energie elst. pole, silové působeni na vodiče v elst. poli, silové působení na dipól.

2. Elektrický proud
Mechanismy vedení proudu, elektrický proud, rovnice kontinuity proudu, Ohmův zákon, Jouleuv zákon, elektromotoricke napětí, Kirchhoffovy zákony.

3. Magnetické pole ve vakuu
Magnetické pole stacionárního proudu, Ampéruv zákon, Biotův-Savartův zákon, práce v magnetickém poli, elektromagnetická indukce (kvasistacionární přiblížení), indukovaná elektromotorická síla, Lenzův zákon, indukčnost, transformátor, energie magnetického pole.

4. Proměnné proudy a napětí v kvazistacionárním přiblížení
Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony, neustálené obvody, ustálené střídavé obvody, užití komplexní symboliky, rezonanční obvod.

5. Elektrické a magnetické pole v látkovém prostředí
Dielektrika, elektrické pole v dielektrikách, Gaussova věta v dielektriku, elektrické pole na rozhraní dielektrik, magnetika, magnetické pole v magnetikách, Ampérův zákon v magnetikách, magnetický obvod, energie elektrického a magnetického pole v látkovém prostředí, formulace Maxwellových rovnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK