PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika II - NUFY012
Anglický název: Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: letní s.:4/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Danka Slavínská, prom. fyz., CSc.
prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Integrovaná výuka - přednáška a cvičení se vzájemně prolínají. Kurs hydromechaniky, aeromechaniky a kmitů, vlnění a akustiky v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2.stupně škol. Určeno pro 1.r. U MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (26.05.2003)

A. Hlavička aj.: Fyzika pro pedagogické fakulty. SPN Praha 1971

J. Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia Praha 1988

J. B. Slavík a kol.: Základy fyziky I. NČSAV 1961

I. G. Main : Kmity a vlny ve fyzice.Academia Praha 1990

I. Baník aj.: Fyzika netradičně.Mechanika. Alfa Bratislava 1990

J. Brož a kol.: Základy fyzikálních měření. SPN Praha 1983

Z. Horák, F. Krupka, V. Šindelář: Technická fyzika. SNTL Praha 1963

D.Slavínská, M. Rojko: Soubor úloh z mechaniky II. pro studium učitelství. MFF UK Praha 1993

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (26.05.2003)
Mechanika tekutin.

Vlastnosti kapalin a plynů.Rovnováha tekutin, hydrostatický tlak,

Pascalův zákon, Archimedův zákon. Proudění ideální tekutiny, rovnice

kontinuity, Bernoulliova rovnice. Hydrostatické a hydro- dynamické

paradoxon.Viskozita. Proudění viskozní kapaliny, Poiseuillův zákon.

Laminární a turbulentní proudění. Stokesův zákon. Kapilární jevy,

povrchové napětí.

Mechanika plynů.

Atmosferický tlak. Plynný obal Země. Archimedův zákon pro plyny. Základy

letectví.

Harmonický oscilátor.

Pohybová rovnice harmonického oscilátoru a její řešení. Kmity tlumené,

vynucené, vázané. Resonance.Aperiodický tlumený pohyb. Skládání kmitů,

princip superposice. Harmonická analysa perio- dického kmitu.

Mechanické vlnění.

Vlnová rovnice. Příčné a podélné vlnění. Vlnění postupné a stojaté.

Dopplerův jev. Vlny v pevných látkách. Povrchové vlny. Huygensův princip.

Lom, odraz a interference vln.

Zvuk.

Šíření zvuku v plynech, kapalinách a pevných látkách.Měření rychlosti

zvuku. Vnímání zvuku. Hudební nástroje. Hluk a jeho působení na člověka.

Přenos, záznam a reprodukce zvuku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK