PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika II (2.část) - NUFY008
Anglický název: Physics II (part 2)
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (26.05.2003)
Paprsková a vlnová optika. Určeno pro 2.r. U MF/SŠ, 3.r. U FI/SŠ
Literatura
Poslední úprava: T_FUUK (23.05.2003)

1. Klier E.: Optika, Universita Karlova, Praha 1980 (skripta)

2. Štrba A.: Optika (Všeobecná fyzika 3), Alfa a SNTL, Bratislava a Praha 1979

3. Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985

4. Horák Z., Krupka F.: Fyzika, SNTL, Praha 1976, 1981

5. Prosser V. a kol.: Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha 1989

6. Main I.G.: Kmity a vlny ve fyzice, Academia, Praha 1990

7. Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus, Academia-Karolinum, Praha 1993

8. Malý P., Pantoflíček J.: Doplňkový text k přednášce z optiky, MFF UK, Praha 1985

9. Vrbová M. a kol.: Lasery a moderní optika (oborová encyklopedie), Prometheus, Praha 1994

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (23.05.2003)
1. Optické záření jako elektromagnetické vlnění
Historie vývoje názorů na podstatu světla. Měření rychlosti světla. Maxwellovy rovnice a jejich řešení ve vakuu, vlnová rovnice, rovinná a kulová vlna. Rovinná harmonická vlna jako elementární řešení M.r. a její charakteristiky: polarizace, hustota a tok energie, tlak záření. Šíření záření, ohyb a interference: průchod rovinné vlny štěrbinou a kruhovým otvorem, průchod záření dvojitou štěrbinou, optická mřížka. Charakteristiky reálného záření: spektrum a spektrální veličiny, energetické fotometrické veličiny a jejich spektrální hustoty. Skládání reálných vln a pojem koherence, nepolarizované a částečně polarizované záření.

2. Elastická interakce optického záření s látkou
Lokálně vázaná soustava nabitých částic (atom, molekula) v poli elmag. vlny, polarizovatelnost, mechanismus šíření elmag vln v homogenní látce. Řešení M.r. v homogenním izotropním prostředí, dynamická permitivita. Index lomu a jeho disperze, rozklad světla hranolem, duha. Průchod optickým rozhraním: zákon odrazu a lomu, úplný odraz. Fresnelovy vztahy, úhlová závislost odrazivosti. Průchod paralelní vrstvou, interferometr. Optické zobrazování: Vlastnosti kolineárního zobrazení. Přímočaré šíření světla, paprsek, zobrazení kulovou odraznou a lámavou plochou. Centrované soustavy, čočka. Lidské oko jako optický systém, optické zobrazovací přístroje. Optické záření v anizotropním prostředí: jednoosé a dvouosé krystaly, gyrotropní prostředí, hranolové polarizátory, čtvrtvlnová a půlvlnová destička. Optické záření v nehomogenním prostředí - elastický rozptyl.

3. Rezonanční interakce světla s látkou
Záření těles v tepelné rovnováze, Planckův zákon, kvantování energie elmag pole. Kvantový systém v poli elmag vlny, jednofotonové přechody: vnější fotoelektrický jev, absorpce, stimulovaná a spontánní emise. Průchod optického záření absorbujícím prostředím, Lambertův-Beerův zákon. Luminiscence, nezářivá disipace energie excitovaných stavů. Mechanismus vidění, vnímání barev. Prostředí s inverzním obsazením hladin, laser: konstrukce a vlastnosti. Základy optické spektroskopie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK