Fyzika II (1.část) - NUFY007
Anglický název: Physics II (part 1)
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2001)
Elektřina a magnetismus od Coulombova zákona k Maxwellovým rovnicím. Elektrostatika. Stacionární elektrické pole a elektrický proud. Stacionární a kvazistacionární magnetické pole. Přechodové jevy a střídavý proud. Nestacionární elektromagnetické pole. Určeno pro 1.r. U MF/SŠ , 2.r. U FI/SŠ.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (16.05.2003)
Elektrostatika

Elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, potenciál, Gaussova věta, elektrický dipól, elektrické pole vodičů, kapacita, kondenzátor, Millikanův pokus, elektrostatické pole v dielektriku, permitivita látek.

Diferenciální vektorové operátory, křivočaré souřadnice.

Stacionární elektrické pole, elektrický proud

Rovnice kontinuity, Ohmův zákon, Jouleův ohřev, stacionární elektrický obvod, elektromotorické napětí, Kirchhoffovy zákony, metody řešení elektrických obvodů.

Stacionární a kvazistacionární magnetické pole

Magnetická indukce, Biotův - Savartův zákon, Ampérův teorém, vektorový potenciál, silové účinky magnetického pole, intenzita magnetického pole, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, vlastní a vzájemná indukčnost, magnetické pole v látkách, magnetický obvod.

Střídavé obvody

Kvazistacionární obvod, přechodové jevy, vznik střídavého proudu, komplexní vyjádření střídavého proudu a napětí, výkon střídavého proudu, řešení střídavých obvodů, vířivé proudy, Kelvinův povrchový jev.

Nestacionární elektromagnetické pole

Formulace Maxwellových rovnic a jejich řešení, Poyntingův zákon, obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln.

Dielektrické a magnetické vlastnosti látek

Mechanismy polarizace dielektrik, Claussiův - Mossottiho vztah, mikroskopická podstata magnetismu, diamagnetismus, paramagnetismus, látky dielektricky nebo magneticky uspořádané.

Elektrická vodivost látek

Vedení proudu v plynech, v kapalinách a v pevných látkách.