Základy numerického studia prostoročasů - NTMF107
Anglický název: Foundations of Numerical Study of Spacetimes
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF107
Garant: doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Patří mezi: Doporučené přednášky 2/2
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)
Přehled vybraných problémů vyžadujících numerické řešení Einsteinových rovnic.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Písemná a ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)

M. Alcubierre, Introduction to 3+1 numerical relativity, Oxford 2012.

T. W. Baumgarte, S. L. Shapiro, Numerical Relativity: Solving Einstein's Equations on the Computer, Cambridge 2010.

J. Fraudiener et al (eds.), Analytical and numerical approaches to mathematical relativity, Springer 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Při nesložení ústní části není nutno znovu opakovat písemnou část zkoušky. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

V rámci přípravy na zkoušku bude každému studentovi zadán konkrétní problém. Písemná část zkoušky bude obsahovat otázky týkající se tohoto problému.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)
Stacionární prostoročasy
Eliptické PDR s volnou okrajovou podmínkou, rotující relativistické polytropy.

3+1 formulace Einsteinových rovnic
Nejdůležitější varianty, matematické požadavky na soustavy hyperbolických PDR, počáteční data pro numerickou relativitu, hraniční podmínky.

Kritické jevy při gravitačním kolapsu
Sféricky symetrický gravitační kolaps, volby souřadnic, numerické metody pro studium kritického chování.

Černoděrové numerické prostoročasy
Reprezentace černých děr v počátečních datech a během simulace, interpretace průběhu a výsledků numerických simulací, černoděrové horizonty, vyzařované gravitační vlny.