PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový a doktorandský seminář I - NTIN091
Anglický název: Seminar for MSc. and Ph.D.-students I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Třída: DS, teoretická informatika
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (31.03.2008)
Seminář je určen studentům vyšších ročníků magisterského studia, diplomantům a doktorandům doktorského studijního oboru I1-Teoretická informatika. Cílem semináře je seznámit se s nejnovějšími poznatky z oblasti teoretické informatiky. Obsahem semináře je studium a rešerše aktuálních časopiseckých článků a monografií, předpokládají se však i referáty o vlastních průběžně dosahovaných výsledcích diplomantů a doktorandů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Pomocí referárů naučit studenty pracovat a odborným textem. Zvládnout přípravu prezentací (referátů) a článků.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. (14.10.2017)

Podmínkou zápočtu je písemně zpracovaný referát a vlastní prezentace.

Povaha předmětu vylučuje opakování zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (31.03.2008)

1. Aktuální články z profilujících světových časopisů, např.:

Aritificial Intelligence (Elsevier), IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Journal of Algorithms (Elsevier), Machine Learning (Springer-Verlag), Neural Networks (Elsevier), SIAM Journal on Computing, SIAM Journal on Discrete Mathematics a dalších

2. Alley, M.: The Craft of Scientific Writing, 3rd Edition, Springer-Verlag, 1996

3. Bloom, D.: The Ph.D. process: a student´s guide to graduate school in the sciences, Oxford University Press, New York, 1998

4. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Academia, 2000

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. (14.10.2017)

Seminář je určen studentům vyšších ročníků magisterského studia, diplomantům a doktorandům doktorského studijního oboru I1-Teoretická informatika. Cílem semináře je seznámit se s nejnovějšími poznatky z oblasti teoretické informatiky. Obsahem semináře je studium a rešerše aktuálních časopiseckých článků a monografií, předpokládají se referáty o vlastních průběžně dosahovaných výsledcích diplomantů a doktorandů. V rámci semináře plánujeme také diskuzi aktuálních otázek (především) doktorského studia, např. dostupné zdroje informací, návrh vlastního vědecko-výzkumného projektu, možnosti studia v zahraničí apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK