PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy a datové struktury II - NTIN061
Anglický název: Algorithms and Data Structures II
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)
Pokračování přednášky TIN060 Algoritmy a datové struktury I
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (16.10.2018)

Je třeba získat zápočet a složit zkoušku. Získání zápočtu není podmínkou pro absolvování zkoušky. Zápočet se uděluje za kombinaci účasti a aktivity na cvičení, řešení domácích úkolů a zápočtových písemek. Povaha kontroly na zápočet vylučuje možnost jejího opakování.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že termín zkoušky je hodnocen známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (03.10.2017)

A.Koubková, J.Pavelka : Úvod do teoretické informatiky, Matfyzpress 1999

Aho, Hopcroft, Ullman : The design and analysis of computer algorithms, Addison-Wesley 1976

T.Cormen, Ch.Leiserson, R. Rivest, C. Stein : Introduction to Algorithms (2nd Edition), McGraw-Hill 2001

L.Kučera : Kombinatorické algoritmy, SNTL Praha 1983

L.Kučera, J. Nešetřil : Algebraické metody diskretní matematiky, SNTL Praha 1989

M.Mareš, T.Valla : Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC z.s.p.o. Praha 2017, 978-80-88168-19-5, http://pruvodce.ucw.cz/

http://kam.mff.cuni.cz/~ludek

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (11.10.2017)

Je třeba rozumět teorii z přednášky a být schopen ji aplikovat na řešení algoritmických úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2018)
  • Vyhledávání v textu:

Algoritmy Aho-Corasicková, Knuth-Morris-Pratt, volitelně Rabin-Karp

  • Toky v sítích:

algoritmus zlepšující cesty (Ford-Fulkerson),

algoritmus Dinicův a Goldbergův,

volitelně hledání maximálního toku minimální ceny a párování v bipartitním grafu

  • Algebraické algoritmy:

Diskrétní Fourierova transformace, její motivace a aplikace,

algoritmus FFT (Fast Fourier Transform) a jeho implementace obvodem "butterfly"

volitelně příbuzné transformace (kosinová - komprese JPEG)

  • Paralelní aritmetické algoritmy:

třídící sítě (merge-sort nebo bitonic-sort)

sčítání čísel - algoritmus carry look-ahead

volitelně algoritmus Karatsuba-Ofman pro násobení čísel

  • Základní geometrické algoritmy v rovině:

Konvexní obal

Voronoi diagram a Delanauy triangulace (algoritmus Fortune)

  • Převoditelnost problémů a třídy časové složitosti:

Polynomiální transformace a redukce mezi rozhodovacími problémy

nedeterministické algoritmy, třídy P a NP

NP-úplnost

  • Aproximační algoritmy:

použití aproximačních algoritmů, poměrová a relativní chyba

jeden až dva příklady, např. knapsack, bin-packing, rozvrhování na paralelních strojích,

včetně horního odhadu chyby

  • Pravděpodobnostní algoritmy a kryptografie:

algoritmy typu Monte Carlo (Rabin-Millerův test prvočíselnosti)

šifrování s otevřeným klíčem (RSA šifra)

volitelně DES a podobné algoritmy a další kryptografické protokoly

  • Dynamické programování
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK