PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do programování a práce s počítačem - NPRF026
Anglický název: Introduction to Programming and Working with Personal Computer
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Je neslučitelnost pro: NHIF029, NMUE022
Je záměnnost pro: NHIF029
Anotace -
Základy algoritmizace problémů, programování a programovacích jazyků. Příklady numerického řešení problémů s pomocí počítače (s využitím modelovacího systému, např.Famulus). Procedurální programovací jazyky; základy programovacího jazyka Pascal.
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
Cíl předmětu -

Základy algoritmizace problémů, programování a programovacích jazyků. Příklady numerického řešení problémů s pomocí počítače (s využitím modelovacího systému, např.Famulus). Procedurální programovací jazyky; základy programovacího jazyka Pascal.

Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře", a získání zápočtu. K získání zápočtu ze cvičení je vypracování funkčního programu v jazyce Pascal v syntaktickém tvaru probíraném na cvičení. Zkouška musí být složena a zápočet získán v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Poslední úprava: Tichý Milan, prof. RNDr., DrSc. (06.10.2017)
Literatura

1. Drózd J., Kryl R.: Začínáme s programováním, GRADA Praha 1992

2. Manuály a učebnice ke konkrétním programovacím jazykům, např.: Satrapa P.: Pascal pro zelenáče, Neokortex 2000 příručky Famulus Press H. et al.: Numerical Recipes (in Fortran, Pascal). Cambridge Univ. Press 1992.

3. Jinoch, Muller, Vogel, Programování v jazyku Pascal, SNTL, 1988.

Částečně lze použít M. Tichý, Elektronika www skripta, a poznámky k přednáškám

Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
Metody výuky

přednáška + cvičení

Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní, uchazeč se vyjádří ke dvěma zadaným tématům. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. K získání zápočtu ze cvičení je vypracování funkčního programu v jazyce Pascal v syntaktickém tvaru probíraném na cvičení. Téma programu je buď předepsáno/doporučeno učitelem nebo (v případě, že je téma navrženo studentem) předem dohodnuto s učitelem, který vede cvičení.

Poslední úprava: Tichý Milan, prof. RNDr., DrSc. (06.10.2017)
Sylabus -

Základní typy dat, jejich reprezentace v počítači. Pojem algoritmus, algoritmizace problémů. Přehled algoritmických programovacích jazyků.

Základní typy příkazů v procedurálních programovacích jazycích. Strukturované programování. Jazyk Pascal, integrované vývojové prostředí Free Pascal, knihovny, ladění programů. Procedury a funkce. Datové struktury, dynamické datové struktury.

Vybrané numerické algoritmy - hledání kořenů, soustavy lineárních rovnic, integrace, řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Struktura počítače, přehled operačních systémů. Základy práce s příkazovou řádkou.

Jednoduché textové editory. Použití elektronické pošty. Práce s grafickým editorem.

Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK