PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborné vyjadřování a styl - NPOZ009
Anglický název: Professional Language and Style
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npoz009
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy odborného vyjadřování a upozornit je na specifika odborného stylu. Přednáška se věnuje jazykovým prostředkům odborného stylu, výstavbě odborného textu, jeho náležitostem (citování literatury ad.). V semináři jsou probíraná témata doložena autentickými příklady, jde především o to, naučit se v odborném textu identifikovat nedostatky a umět je odstranit. V rámci kurzu studenti napíší vlastní odborný text a vyzkouší si ústní prezentaci.
Poslední úprava: T_UFAL (13.05.2010)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou pro udělení atestace je

  • odevzdání abstraktu odborného příspěvku,
  • ústní prezentace doprovázená slides,
  • účast na recenzím řízení (posouzení přidělených odborných příspěvků a vypracování recenzního posudku),
  • odevzdání plného textu odborného příspěvku,
  • aktivní účast v kurzu.

Klasifikace bude udělena na základě plného textu odborného příspěvku.

Poslední úprava: Ševčíková Magda, Mgr., Ph.D. (10.06.2019)
Literatura -

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

základní normativní příručky češtiny (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost)

Poslední úprava: T_UFAL (13.05.2010)
Sylabus -
  • odborný styl a jeho hlavní znaky
  • nedostatky odborných textů z hlediska výběru lexikálních a gramatických prostředků; víceznačnost v odborném vyjadřování
  • strukturace textu na základě obsahově-logických vztahů a z hlediska aktuálního členění
  • výstavba odborného textu, abstrakt, citování literatury; vyznačování korektur
  • ústní prezentace zvoleného tématu

Poslední úprava: T_UFAL (13.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK