PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Přirozené a umělé myšlení I - NPOZ004
Anglický název: Natural and Artificial Thought I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html
Garant: doc. Ing. Ivan Havel, CSc., Ph.D.
Třída: Všeobecné
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (10.04.2001)
Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek..
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (11.10.2012)

(anonym): Pojednání o lidském myšlení I , II. Ekopress, 2005, 2007.

Ajvaz, M. a Havel, I.M.: Snování. Rok dopisů o snech. Pavel Mervart, 2008; Sindibádův dům. Pavel Mervart, 2010.

Bateson, G.: Mysl a příroda - Nezbytná jednota. Malvern, 2006.

Crick, F.: Věda hledá duši (Překvapivá domněnka). Mladá fronta, 1997.

Čapek, J.: Jednání a situace. OIKOYMENH, 2007.

Damasio, A. R.: Descartesův omyl. Emoce, rozum a lidský mozek. Mladá fronta, 2000;

Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek. dybbuk, 2004.

Davidson D.: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Filosofia, 2004.

Dennett, D. C.: Druhy myslí. K pochopení vědomí. Archa, Bratislava 1997.

Draaisma, D.: Metafory paměti. Mladá fronta, 2003;

Proč život ubíhá rychleji, když stárneme. Academia, 2009.

Flanagan, O.: Vedomie. Archa, Bratislava 1995

Gardner, H.: Dimenze myšlení. Portál, 1999.

Greenfieldová, S.A.: Ľudský mozok. Bratislava 2000.

Harré, R. a Gillet, G.R.: Diskurz a myseľ. IRIS, Bratislava 2001.

Havel, I. M.: Robotika - úvod do teorie kognitivních robotů. SNTL, 1980;

Otevřené oči a zvednuté obočí. Nakl. Vesmír, 1998;

Zvednuté obočí a zjitřená mysl. Dokořán, 2005;

"Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém." In: Umělá inteligence 3. Academia, 2001, s. 17-75.

"Cestou k inteligenční Singularitě". In: Hlavou zeď - Úvahy nad civilizací a její budoucností (A. Pelán, ed.), dybbuk, 2011, s. 183-217

Hofstadter, D. R.: Gödel, Escher, Bach - Existenciální gordická balada. Argo/Dokořán, 2012.

Husserl, E.: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Ježek, 1996

Jirků, P., Kelemen, J.: Kapitoly z kognitivní vědy. VŠE, 1996

Kauffman, S. A.: Čtvrtý zákon. Paseka, 2004.

Kelemen, J.: Kybergolem. Votobia, Olomouc 2001;

Myslenie a stroj. Kalligram, Bratislava 2010.

Koukolík, F.: Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Portál, 2002;

Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Karolinum, 2003;

Mozek a jeho duše. Makropulos, 1995.

Kulišťák, P.: Neuropsychologie, Portál, , 2011

Kvasnička V. et al. (eds.) Myseľ, inteligencia a život. STU, Bratislava 2007

Kvasnička, V., Kelemen, J., Pospíchal, J. (eds.): Modely mysle. Europa, Bratislava 2008.

Lakoff, G.: Ženy, oheň a nebezpečné věci - Co kategorie vypovídají o lidské mysli. Triáda, 2006.

Leavitt, D.: Muž, který věděl příliš mnoho - Alan Turing a vynález počítače. Dokořán 2007.

Marvan, T., Hvorecký J. (eds.): Základní pojmy filosofie jazyka a mysli, 2007

Mařík, V. a kol. (eds.): Umělá inteligence 1-5. Academia, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007.

Merleau-Ponty, M.: Viditelné a neviditelné. OIKOYMENH, 1998

Michel, G. F., Mooreová, C.L.: Psychobiologie. Portál, 1999

Minsky, M.: Konštrukcia mysle. Archa, Bratislava, 1996.

Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia, 1998.

Nosek, J.: Mysl a tělo v analytické filosofii. Nakl. FlÚ AV ČR, 1997.

Novák, M. a kol.: Umělé neuronové sítě - teorie a aplikace. Beck, 1998.

Patočka, J.: Úvod do fenomenologické filosofie. OIKOYMENH, 1993.

Penrose, R.: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Mladá fronta, 1999.

Petrů, M.: Fiziologie mysli - Úvod do kognitivní vědy. Triton, 2007.

Preiss M. a kol.: Klinická neuropsychologie. Grada Publishing, 1998

Pribram K.: Karl H. Pribram - Mozek a mysl, Holonomní pohled na svět (výběr). Gallery, 1999.

Rybár, J. a kol. (eds.): Filozofia a kognitívne vedy. Kalligram, Bratislava 2002.

Rybár, J., Beňušková, Ľ., Kvasnička, V. (eds.): Kognitívne vedy. Iris, Bratislava 2002.

Rybár, J., Kvasnička, V., Farkaš, I. (eds.): Jazyk a kognícia. Kalligram, Bratislava 2005.

Sacks, O.: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Mladá fronta, 1993;

Antropoložka na Marsu. Mladá fronta, 1997;

Musicophilia. dybbuk, 2008;

Na čem si stojím. dybbuk 2009;

Probouzení. dybbuk, 2010;

Zrak mysli. dybbuk, 2011.

Searle, J.: Mysl, mozek a věda. Mladá fronta (Váhy), 1994;

Rečové akty. Kalligram, Bratislava 2007.

Sedláková, M,: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Grada, 2004.

Šašma, M.: "Od fenomenologie ke kognitivní vědě. Rozhovor s Shaunem Gallagherem." Aluze č. 2, 2003, s. 92-102.

Šíma J., Neruda R.: Teoretické otázky neuronových sítí. Matfyzpress, 1996

Švec, O. (ed.): Filosofie jednání. OIKOYMENH, 2006

Thagard, P.: Úvod do kognitivní vědy. Portál, 2001.

Vaňková, I. et al.: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Karolinum, 2005.

Vopěnka, P.: Meditace o základech vědy. Práh, 2001;

Pojednání o jevech povstávjících na množstvích. Plzeň a Nymburk 2008;

Warwick, K.: Úsvit robotů, soumrak lidstva. Nakl. Vesmír, 1999.

Weizenbaum, J.: Mýtus počítače. (výběr prací). Moraviapress, , 2002.

Sborníky konferencí:

Kognice a umělý život 1-11 (2001-2011)

Kognice 2009. Sborník konference. Gaudeamus, Hradec Králové 2009.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (26.05.2004)

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Pro letní semestr není znalost látky ze zimního semestru nezbytná, je však užitečná. Předmět lze doporučit studentům všech fakult.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK