PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Optika pro počítačovou grafiku - NPGR030
Anglický název: Optics for computer graphics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: G_I (21.05.2009)
Tématem přednášky jsou základní optické principy, které potřebujeme znát, chceme-li porozumět jak povaze efektů ovlivňujících vzhled hmotných předmětů v reálném světě, tak funkci optických přístrojů sloužících k jejich zobrazování.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (20.05.2009)

E. Hecht: Optics, 4th ed., Addison Wesley, San Francisco, 2002.

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, část 4. Elektromagnetické vlny - optika - relativita. VUTIUM, Brno, 1997.

a další průběžně aktualizovaná on-line literatura

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Roman Antoš, Ph.D. (11.06.2019)

znalost probírané látky na přednáškách

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (20.05.2009)

1. Od Maxwellových rovnic ke kvantové teorii. Paprsky, vlny a fotony. Monochromatická harmonická vlna, její amplituda, frekvence a fáze. Polarizované světlo.

2. Zjednodušený popis šíření vln. Superpozice světelných vln. Interference. Vlnoplochy a Huygens-Fresnelův princip. Fermatův princip.

3. Odraz a lom světla na optických rozhraních. Disperze indexu lomu. Zrcadla, hranoly a čočky. Vláknová optika.

4. Geometrická optika. Čočková rovnice. Ray tracing. Základní zobrazovací přístroje a jejich rozlišovací schopnost.

5. Koherentní a nekoherentní záření. Interference na tenkých vrstvách. Iridescence. Fotonické krystaly. Holografie.

6. Difrakce světla. Rozptyl světla na optických nehomogenitách.

7. Optické jevy v atmosféře.

8. Fotometrie. Detektory světla. CCD a CMOS kamery.

9. Klasické zdroje světla. Fotodiody. Lasery.

10. Absorpce světla. Luminiscence. Vliv absorpce, lomu, odrazu a rozptylu světla na vzhled hmotných předmětů.

11. Lidský zrak. Hlavní kategorie optických iluzí a jejich příklady.

12. Fourierovská optika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK