Vybrané kapitoly z české gramatiky - NPFL121
Anglický název: Selected topics from the Czech grammar
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl121
Garant: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. (10.02.2022)
Předmět je koncipován jako praktická analýza složitějších gramatických jevů v češtině (reflexivita, diateze, slovosled, elipsy, tvoření slovních tvarů a slov odvozených ad.). Studenti se seznámí s příslušnou odbornou literaturou a samostatně provedou kvalifikovaný rozbor korpusových jazykových dat. Předmět se otevírá podle zájmu studentů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. (30.10.2019)

Cílem předmětu je umožnit studentům věnovat se intenzivně vybrané otázce české gramatiky a jejímu zpracování, např. si tak připravit možné téma pro diplomovou práci.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. (29.10.2019)

Aktivní účast ve výuce

Splnění tří domácích úkolů v daném termínu v průběhu semestru

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. (30.10.2019)

Bednaříková, B.: Slovo a jeho konverze. Olomouc: UPOL 2009.

Haspelmath, M. - Sims, A. D.: O čem je morfologie. Praha: Karolinum 2015.

Haspelmath, M. - Sims, A. D.: Understanding Morphology. Second Edition. London: Hodder Education 2012.

Karlík, P. a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny. 2017.

Osolsobě, K.: Česká morfologie a korpusy. Praha: Karolinum 2014.

Panevová, J. a kol.: Mluvnice současné češtiny. Karolinum. 2014.

Škodová, S. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Bor. 2009.

Štícha. Fr. Akademická gramatika spisovné češtiny. Academia, 2013

Further selected papers on Czech grammar

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. (30.10.2019)

Představení a rozbor jednotlivých gramatických jevů v češtině na základě korpusových dat a odborné literatury. Vybraná témata:

Morfologie češtiny: tradiční pojetí morfologie jako formálních a významových aspektů flexe vs. širší pojetí zahrnující flektivní morfologie a odvozování slov (derivační morfologie); hranice mezi flektivní a derivační morfologií češtiny, problémy a výhody integrujícího přístupu k oběma oblastem

Posesiva, reflexiva a reflexivní posesiva

Slovesné diateze (aktivní, pasivní, rezultativní, recipientní aj.)

Koordinace, subordinace a pseudokoordinace

Další témata na základě zájmu posluchačů.