Korpusová lingvistika - aplikace - NPFL066
Anglický název: Corpus Linguistics - Applications
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Korekvizity : NPFL065
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2005)
Prakticky zaměřený seminář navazující na seminář Korpusová lingvistika - úvod; zaměřuje se formou referátů a seminárních prací na následující témata: budování korpusu (metody sběru jazykového materiálu, konverze jazykových dat do jednotného formátu SGML, resp. XML); anotace textů zařazovaných do korpusu; lingvistické značkování textů (morfologické, syntaktické, sémantické), lemmatizace; lingvistické vytěžování korpusového materiálu; praktická práce s korpusem, techniky vyhledávání jazykových dat v korpusu.
Literatura
Poslední úprava: T_UFAL (19.05.2004)

Aijmer K., Altenberg B. (eds.) (1991): English Corpus Linguistics. Studies in Honour of Jan Svartvik. Longman, London.

Allan K. (1986): Linguistic Meaning 1-2. Routledge, London.

Atkins S., Clear J., Ostler N. (1992): Corpus Design Criteria. Literary and Linguistic Computing, Vol. 7, No. 1, s. 1-16.

Atkins B.T.S., Zampolli A. (eds.) (1994): Computational Approaches to the Lexicon. Oxford (= 5. Pisa International Summer School on Computational Lexicology and Lexicography).

Barnbrook G. (1996): Language and Computers. Edinburgh University Press, Edinburgh. *Biber D. (1993): Representativeness in Corpus Design. Literary and Linguistic Computing Vol. 8, No. 4, s. 243-258.

Biber D., Conrad S., Reppen R. (1998): Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use. Cambridge University Press, Cambridge.

Boguraev B., Briscoe T. (1989): Computational Lexicography for Natural Language Processing. Longman, London - New York.

Burnard L. (1993): A Gentle Introduction to SGML. TEI P2.

Burnard L. (1993): A Gentle Introduction to XML. http://www.tei-c.org/Guidelines2/gentleintro.html

Church K.W., Hanks P. (1990): Word Association Norms, Mutual Information and Lexicography. Computational Linguistics 16/1, s. 22-29.

Čermák F. (1995), Komputační lexikografie. In: F. Čermák, R. Blatná (eds.): Manuál lexikografie. H+H, Praha.

Čermák F. (1995): Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. Slovo a slovesnost 56: s. 119-140 (+ bibliografie tamtéž).

Čermák F., Blatná R. (eds.) (1995): Manuál lexikografie. H+H, Praha.

Čermák F., Klímová J., Petkevič V. (eds.) (2000): Studie z korpusové lingvistiky. Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, Praha. (Poekladový sborník vybraných studií)

Fillmore C.J., Atkins B.T.S. (1994): Starting where the dictionaries stop: the challenge of corpus lexicography. In: Atkins B.T.S., Zampolli A. (eds.), Computational Approaches to the Lexicon.

Garside R., Leech, G., McEnery A. (1997): Corpus Annotation. Linguistic Information from Computer Text Corpora. Longman, London - New York.

Hajič J., Hladká B. (1997): Morfologické značkování korpusu českých textů stochastickou metodou. Slovo a slovesnost 4/1997, s. 288-304.

Hajič J., Hajičová E., Panevová J., Sgall P. (1998): Syntax v Českém národním korpusu. Slovo a slovesnost 3/1998, s. 168-177.

Hajič J., Hladká B. (1998): Tagging Inflective Languages: Prediction of Morphological Categories for a Rich, Structured Tagset. Proceedings from COLING-ACL'98. Montreal, s. 483-490.

Halliday M.A.K. (1991): Language as system and language as instance: The corpus as a theoretical construct. In: Svartvik J. (ed.): Directions in Corpus Linguistics. Proceedings of Nobel Symposium 82. Stockholm 4.-6. August 1991. Mouton, Berlin, s. 17-32.

Halliday M.A.K. (1991): Corpus studies and probabilistic grammar. In: Aijmer et al., s. 30-43.

Kennedy G. (1998): An Introduction to Corpus Linguistics. Longman, London.

Leech G. (1991): The State of the Art in Corpus Linguistics. In: Aijmer et al., s. 8-29.

Leech G. (1993): Corpus Annotation Schemes. Literary and Linguistic Computing 8:4, s. 275-281.

McEnery A., Wilson A. (1996): Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Nelson W. Francis (1991): Language Corpora B.C. In: Svartvik J. (ed.), Directions in Corpus Linguistics. In: Svartvik J. (ed.): Directions in Corpus Linguistics. Proceedings of Nobel Symposium 82. Stockholm 4.-6. August 1991. Mouton, Berlin, s. 17-32.

Oakes M.P. (1998): Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Oliva K., Hnátková M., Květoň P., Petkevič V. (2000): The Linguistic Basis of a Rule-Based Tagger of Czech. In: Sojka P., I. Kopeček, K. Pala (eds.): Proceedings of the Text, Speech and Dialogue conference TSD 2000 held in Brno 2000. LNAI 1902, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, s. 3-8.

Šulc M. (1999): Korpusová lingvistika. První vstup. Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, Praha.

Publikace vysázené tučně existují v českém překladu a jsou zahrnuty ve výše uvedeném sborníku Čermák F., Klímová J., Petkevič V. (2000): Studie z korpusové lingvistiky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2005)

Prakticky zaměřený seminář navazující na seminář Korpusová lingvistika - úvod; zaměřuje se formou referátů a seminárních prací na následující témata:

  • budování korpusu (metody sběru jazykového materiálu: elektronická podoba, skenování, ruční přepisování, problematika autorských práv, konverze jazykových dat do jednotného formátu SGML [ = Standard Generalized Markup Language], resp. XML [= Extended Markup Language], čištění dat od netextového balastu a od cizojazyčných pasáží)
  • anotace textů zařazovaných do korpusu
  • lingvistické značkování textů (morfologické, syntaktické, sémantické), zejména pak problematika morfologické analýzy, lemmatizace a disambiguace (různé metody: statistické, pravidly řízené)
  • lingvistické vytěžování korpusového materiálu (práce se statistickými a frekvenčními údaji: kolokace a využití různých měr, jako je např. vzájemná informace - MI-score; t-score a další míry)
  • praktická práce s korpusem, techniky vyhledávání jazykových dat v korpusu, kladení vhodných lexikálně, morfologicky, syntakticky a kolokačně zaměřených dotazů