PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teoretické sémantiky - NPFL026
Anglický název: Introduction to Theoretical Semantics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (03.04.2001)
V přednášce jsou rozebírány teorie formálního zachycení sémantiky přirozeného jazyka; především ty, které vycházejí z logiky. Východiskem je rozbor principů a mezí zachycování sémantiky pomocí aparátu klasické (extenzionální) logiky. Z toho pak vychází výklad zachycení pomocí logiky intenzionální, a dále pak pomocí dalších, novějších teorií, jako jsou teorie strukturovaných významů, situační sémantika, Tichého teorie konstrukcí, teorie reprezentace diskurzu a dynamická logika. Přednáška nepředpokládá žádné speciální znalosti.
Literatura
Poslední úprava: T_UFAL (06.05.2004)

Učební text (basic textbook) - Peregrin, J.: Úvod do teoretické sémantiky, Karolinum, Praha, 1998.

Další literatura (further references) - Cann, R.: Formal Semantics (An Introduction), Cambridge University Press, Cambridge, 1995. - Gamut, L.T.F.: Logic, Language and Meaning I-II, University of Chicago Press, Chicago, 1991. - Chierchia, G. a S. McConell-Ginnet: An Introduction to Semantics, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1990. - Larson, R. and G. Segal: Knowledge of Meaning (An Introduction to Semantic Theory), MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995. - van Benthem, J. and A. ter Meulen, eds.: Handbook of Logic and Language, Elsevier / MIT Press, Oxford / Cambridge (Mass.), 1997. - Materna, P., R. Pala a J. Zlatuška: Logická analýza přirozeného jazyka, Academia, Praha, 1989. - Sgall, P. a kol.: Úvod do syntaxe a sémantiky, Academia, Praha, 1986.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (06.05.2004)

1. Úvod

2. Extenzionální model významu - Principy extenzionální sémantiky - Model jazyka odpovídající standardnímu predikátovému počtu - Kategoriální gramatika a teorie typů - Lambda-abstrakce a lambda-kategoriální gramatika

3. Intenzionální model významu - Meze extenzionální sémantiky, modální logika a pojem možného světa - Extenze vs. intenze - Montaguova intenzionální logika - Tichého intenzionální logika a dvousortová teorie typů

4. "Hyperintenzionální" modely významu - Domněnkové věty a intenzionální izomorfismus - Teorie strukturovaných významů - Tichého konstrukce - Situační sémantika

5. Dynamické modely významu - Problémy anaforické reference - Teorie reprezentace diskurzu (DRT) - Význam jako změna stavu - Dynamická logika

6. Vybrané speciálnější problémy sémantiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK