PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rétorika a komunikace s lidmi II - NPED042
Anglický název: Rhetoric and effective communication with people II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. et Mgr. Jakub Švec
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Prerekvizity : NPED022
Je neslučitelnost pro: NPEP603
Je záměnnost pro: NPEP603
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Program je připraven jako nepovinný kurz pro zájemce. V jeho průběhu si účastníci jednak procvičí přesvědčivou (poutavou) prezentaci a jednak se zlepší v ošetřování vztahů a řešení mezilidských konfliktů. V části věnované rétorice si vyzkouší přímo výstup před publikem a na videozáznam, jak je vhodné při prezentování stát, jak pracovat s gesty, s pohledem, s mimikou, zkrátka s celou neverbální složkou. Zároveň se zlepší ve své dovednosti artikulace, práci s dechem a hlasem vůbec. V neposlední řadě se naučí, jak strukturovat projev, jak hovořit stručně a srozumitelně, jak přitáhnout pozorno
Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
Literatura -

Ø ARISTOTELÉS. 1999. Rétorika. Praha: Rezek.

Ø ATKINSON, C., R., ATKINSONOVÁ, R., L. a kol. 1995. Psychologie.

Praha: Victoria publishing.

Ø BOKR, J., SVATEK, J. 2000. Základy logiky a argumentace. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.

Ø Cangelosi, J, S. l994. Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při

výuce. Praha: Portál.

Ø CARNEGIE, D. 1993. Jak získávat přátele a působit na lidi. Praha: Talpress.

Ø ČERNÝ, V. 2003. Prodejní techniky: prezentační dovednosti, zvládání námitek,

neverbální komunikace.Brno: Computer press.

Ø DE VITO, J. 1999. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada.

Ø Disman, M., Kubálek,V. 1968. Dětský přednes a dramatický projev. Praha: SPN.

Ø Gillernová, I. - Hermochová, S. - Šubrt, R.1990. Sociální dovednosti

učitele. Praha: SPN.

Ø GROSS, S., F. 2003. Vztahová inteligence. Praha: Management Press.

Ø HIERHOLD, E. 2005. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing.

Ø KOHOUT, J. 1995. Rétorika: Umění mluvit a jednat s lidmi.

Praha: Management Press.

Ø KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. 2008.:

Respektovat a být respektován. Spirála, Kroměříž.

Ø KRAUS, J. 1998. Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia.

Ø KŘIVOHLAVÝ, J., Mareš, J. 1995. Komunikace ve škole. Brno: MU.

Ø Medzihorský, Š. 1981. Asertivita. Praha: Elfa.

Ø PEASE, A. 2001. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla.

Praha: Portál.

Ø Praško, J., Prašková, H. l996. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada.

Ø Prekop, J. 2004. Empatie - vcítění v každodenním životě. Praha: Grada.

Ø ŠPAČKOVÁ, A. 2003. Moderní rétorika. Praha: Grada.

Ø TEGZE, O. 2003. Neverbální komunikace. Praha: Computer press.

Ø THUN, F., S. von. 2005. Jak spolu komunikujeme? Praha: Grada Publishing.

Ø ÚLEHLA, I. 2005. Umění pomáhat. Praha: SLON.

Ø Vališová, A. 1994. Asertivita v rodině a ve škole. Praha: H + H.

Ø VÁVRA, V. 1990. Mluvíme beze slov.

Ø Watzlawick, P. 1994. Úvod do neštěstí. Hradec Králové: Konfrontace.

Ø Watzlawick, P. 1995. Všechno dobré je k něčemu zlé. Hradec Králové: Konfrontace.

Ø WATZLAWICK, P., Bavelasová, J., Jackson, D. 1999.

Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace.

Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
Metody výuky -

Přednáška, přednáška s diskusí, diskuse v plénu, individuální a skupinová cvičení, řešení případových studií, trénink prezentací a artikulačních cvičení, hraní rolí formou videotréninku, reflexe vlastních prožitků.

Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
Sylabus -

q Vybrané výsledky výzkumů o tom, jak funguje náš mozek a jejich dopady na mezilidskou interakci a komunikaci.

q Vybraná teoretická východiska komunikace. Proces komunikace. Cíl komunikace. Základní komunikační axiomy (permanentnost, nelineárnost, souběžnost věcných a vztahových signálů).

q Historie rétoriky. Základy přesvědčivého projevu. Verbální a neverbální signály

při veřejném projevu.

q Jak působit přesvědčivě. Práce s postojem, s gesty, s pohledem, s mimikou, s proxemikou aneb jak funguje lidská neverbalita.

q Práce s hlasem: artikulace a obtížně vyslovitelná slova, práce s dechem, pomlky v řeči, barva a tón hlasu. Artikulační cvičení.

q Stručnost, jasnost a srozumitelnost projevu. Logická struktura. Trénink prezentací. Jak argumentovat a přesvědčit druhé.

q Péče o vztahovou složku komunikace. Asertivita a sociální zpětná vazba. Trénink sociální zpětné vazby a vybraných asertivních technik. Efektivní řešení konfliktů.

q Komunikační situace z praxe účastníků. Trénink jejich zvládání.

q Zpětná vazba, zhodnocení a reflexe semináře. Shrnutí a diskuse.

Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK