PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika (Z) II - NPED039
Anglický název: Pedagogy (Z) II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2007)
Disciplina se zabývá studiem relevantních aspektů interakce učitel-žák-žáci z hlediska efektivity tohoto vztahu v praxi základní školy a s akcentem na měnící se roli učitele a žáka v moderní škole. Součástí seminářů a praktických cvičení jsou hospitační aktivity (hospitace v různých výchovných a vzdělávacích institucích, pozorování a rozbory činností učitele a žáků, promýšlení a realizace variantních struktur vyučovací hodiny, tvorba vzorových příprav na vyučování atp.).
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (18.02.2009)

A. Základní prameny ke studiu:

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Portál, Praha 2000

Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV nakladatelství, Praha 1999

Bílá kniha ? Národní program rozvoje vzdělanosti v České republice. MŠMT, Praha 2001

B. Okruhy povinné a doporučené četby:

Povinná literatura: Komenský, J.A.: Didaktika analytická. Praha l946 či jiná vydání

Výběr I - nové směry pedagogického myšlení

Carlgren, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991

Holt, J.: Proč děti neprospívají? Praha, Agentura Strom 1995

Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála

Pike, G., Selby, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha, Gaudeamus 1994

Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994 (

Rýdl, K.: Cesta k autonomní škole. Praha, Agentura Strom 1996

Schönebeck, H: Život s dětmi bez výchovy. Univerzita Pardubice 1997 (nebo jiný titul tohoto autora)

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha,SPN 1992

Výběr II - metody a formy výuky; hodnocení ve škole

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1997

Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha, Portál 1994

Chráska, M.: Didaktické testy. Brno, Paido 1999

Průcha, J.: Pedagogická evaluace. Brno, Masarykova univerzita 1996

Schimunek, F. P.: Slovní hodnocení žáků. Praha, Portál 1995

Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování.. (Osvědčené způsoby efektivního vyučování.) Praha, Portál 1997

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999

Výběr III - obecné otázky; učitel

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

Hrabal, V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN l988

Havlík, R., Novotná, M., Prokop, J.: Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání. Praha, Univerzita Karlova 1993

Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno, MU 1996

Pasch, M., ad.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.. Praha, Portál 1998

Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1998

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (18.02.2009)

Vyučovací metody a organizační formy.

"Neuvědomělý" metodický přístup učitele: intuice a nápodoba. Vyučovací metody a jejich rámcová klasifikace. Vyučovací hodina, její typy a fáze, dramatické prvky její stavby.

Aktivizující metody a jejich zavádění do výuky. Strategie řešení problémů, problémové vyučování, projektová výuka, kooperativní výuka, heuristická metoda, diskuse, týmové vyučování, případová metoda, inscenační metoda. Didaktické hry a soutěže.

Diagnostické a klasifikační metody. Didaktické testy. Hodnocení žáků, klasifikace a slovní hodnocení, funkce hodnocení, rozvíjení hodnotící aktivity žáků, sebehodnocení.

Organizační formy výuky. Frontální, skupinová a individuální výuka. Diferenciace a individualizace ve vyučování.

Vliv nových technologií: distanční výuka, multimediální prostředky.

Otevřené vyučování, inklusivní vzdělávání, konstruktivistický přístup.

Vzdělávací soustava.

Druhy a typy škol, vzdělávací soustava v ČR, systém výchovného poradenství. ČŠI a hodnocení škol. Školská soustava a problémy s ní spojené, domácí vzdělávání, alternativní školy ? příklady a charakteristika. Mezinárodní klasifikace stupňů vzdělávání, mezinárodní výzkumy vzdělávání, vzdělávací soustava ve vybrané zemi. Současné tendence, autonomie škol.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK