PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika (Z) I - NPED038
Anglický název: Pedagogy (Z) I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2007)
Předmětem disciplíny je studium zákonitostí systému výchovy a vzdělávání a jeho fungování v celoživotní praxi, charakteristika cílů, obsahu, prostředků (metod, forem a technik), role učitele a žáka i podmínek výchovy, vzdělávání a vyučování, zkoumání struktury interakcí mezi subsystémy a prvky tohoto systému, hledání a objevování prostředků efektivní regulace systému výchovy a vzdělávání v praxi české základní školy. .
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (18.02.2009)

A. Základní prameny ke studiu:

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Portál, Praha 2000

Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV nakladatelství, Praha 1999

Bílá kniha ? Národní program rozvoje vzdělanosti v České republice. MŠMT, Praha 2001

B. Okruhy povinné a doporučené četby:

Povinná literatura: Komenský, J.A.: Didaktika analytická. Praha l946 či jiná vydání

Výběr I - nové směry pedagogického myšlení

Carlgren, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991

Holt, J.: Proč děti neprospívají? Praha, Agentura Strom 1995

Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála

Pike, G., Selby, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha, Gaudeamus 1994

Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman 1994 (

Rýdl, K.: Cesta k autonomní škole. Praha, Agentura Strom 1996

Schönebeck, H: Život s dětmi bez výchovy. Univerzita Pardubice 1997 (nebo jiný titul tohoto autora)

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha,SPN 1992

Výběr II - metody a formy výuky; hodnocení ve škole

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1997

Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha, Portál 1994

Chráska, M.: Didaktické testy. Brno, Paido 1999

Průcha, J.: Pedagogická evaluace. Brno, Masarykova univerzita 1996

Schimunek, F. P.: Slovní hodnocení žáků. Praha, Portál 1995

Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování.. (Osvědčené způsoby efektivního vyučování.) Praha, Portál 1997

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999

Výběr III - obecné otázky; učitel

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

Hrabal, V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN l988

Havlík, R., Novotná, M., Prokop, J.: Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání. Praha, Univerzita Karlova 1993

Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno, MU 1996

Pasch, M., ad.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.. Praha, Portál 1998

Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum 1998

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (18.02.2009)

1. Žák a jeho předpoklady k učení

Učení, jeho vnější podmínky a vnitřní předpoklady. Motivace žáka. Učební styly žáků. Kompetence žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace.

Diagnostika sociálních vztahů ve třídě. Problémy školní úspěšnosti žáků. Zjišťování příčin žákova neprospěchu a možnosti jejich překonání. Sociální aspekty vzdělávání. Socializace.

2. Učitel v síti sociálních vztahů

Osobnost učitele, typologie, vyučovací styl, role učitele a její proměna, učitelská profese, problém autority. Sociální dovednosti učitele, verbální a neverbální komunikace. Vzdělávání učitelů. Kompetence učitele. Didaktické chyby začínajících učitelů. Psychologické aspekty spolupráce s rodinou. Sociální interakce učitel-žák, příprava učitele na vyučování.

3. Cíle vzdělávání a výchovy

Kognitivní (poznatkové a operační), afektivní, hodnotové cíle, se zvláštním přihlédnutím k přírodovědnému a matematickému vzdělávání. Vědomosti, dovednosti, schopnosti a kompetence jako cílové kategorie. Taxonomie cílů. Faktor cíle v činnosti učitele a v činnosti žáků. Vztah cíle a výsledku vzdělávání. Cíle v závazných kurikulárních dokumentech. Matematická a přírodovědná gramotnost.

4. Obsah vzdělávání

Kultura, věda, technika, umění. Učivo a jeho uspořádání. Kurikulární transformace, kurikulum, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Základní školské dokumenty vymezující obsah vzdělávání. Vzdělávací standardy. Učební plán, učební osnovy. Učebnice, metodické příručky, další literatura pro žáky a učitele.

Materiální a formální vzdělávání, všeobecné a odborné vzdělávání.

Snahy o modernizaci vzdělávacích obsahů: strukturalismus, exemplární přístup, základní učivo. Integrace předmětů, integrace přírodovědného vzdělávání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK