PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Luminiscenční spektroskopie polovodičů - NOOE117
Anglický název: Luminescence Spectroscopy of Semiconductors
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
RNDr. Kateřina Dohnalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: G_F (03.02.2003)
Luminiscence anorganických a organických látek, základní pojmy. Experimentální metody luminiscenční spektroskopie, přehled luminiscenčních jevů v polovodičích. Vlastní a nevlastní (příměsová) zářivá rekombinace, volné a lokalizované excitony a jejich identifikace ve spektru. Aplikace. Luminiscenční efekty při silném buzení (srážky excitonů, biexcitony, elektronděrová kapalina, Boseho-Einsteinova kondenzace excitonů). Základy luminiscence nízkodimensionálních polovodičových struktur. Nezářivé přechody. Elektroluminiscence, její mechanismy a aplikace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D. (10.06.2019)

1. Luminiscenční spektroskopie I, I. Pelant a J. Valenta, Academia 2006

2. Luminiscenční spektroskopie II, I. Pelant a J. Valenta, Academia 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška je ústní, otázky odpovídají tématům ze sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (03.02.2003)

1. Úvod. Organická a anorganická luminiscence. Příklady, terminologie.

2. Experimentální aspekty fotoluminiscence. Způsoby excitace a detekce, charakteristiky spektrometrů, poměr S/N. Vliv štěrbiny na měřené spektrum. Fourierovské spektrometry.

3. Kmity mříže - fonony. Lokální vibrace. Interakce optického centra s kmity mříže. Model konfigurační souřadnice, Huang-Rhysův faktor, silná a slabá vazba. Příklady.

4. Zářivá rekombinace v polovodičích - přehled. Rekombinace pás pás, rekombinace elektron-akceptor (e-Ao), díra-donor (h-Do), rekombinace donor-akceptorových párů.

5. Excitony. Volné excitony, vázané excitony, jejich zářivá rekombinace. Vázané multiexcitonové komplexy. Aplikace.

6. Efekty silného buzení. Biexcitony, elektron-děrová kapalina, srážky excitoů, Bose-Einsteinova kondenzace.

7. Stimulovaná emise v excitonovém systému. Metoda vybuzené oblasti s proměnnou délkou. Zářivá rekombinace v neuspořádaných polovodičích.

8. Nízkodimensionální polovodiče. Energetická struktura, hustota stavů. Luminiscence nízkodimensionálních polovodičů, excitony v nízkodimensionálních polovodičích. Stimulovaná emise v kvantových jámách.

9. Nezářivé přechody. Mnohafononové přechody, Augerova rekombinace, tvorba defektů, fotochemické změny.

10. Elektroluminiscence. Mechanismy excitace. P-n přechod, aplikace (světelné diody, polovodičové lasery).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK