PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály a technologie - NOOE114
Anglický název: New Materials and Technologies
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (15.02.2011)
Polovodičové materiály a struktury pro optoelektronické aplikace v infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra. Nepolovodičové materiály- polymery, kompozity, grafen. Nanostruktury (nanotechnologie a nanosoučástky). Charakterizační techniky. Vakuová technika. Aplikace (zdroje záření, detektory záření, solární články, speciální optoelektronika)
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (22.02.2012)

Přednáška je vhodná pro studenty všech stupňů studia (bakalářské, magisterské, doktorské). Studenti si rozšíří znalosti o stávajících i nových materiálech, používaných převážně v elektronických a optoelektronických aplikacích.

Budou seznámeni s technologií přípravy těchto materiálů, s charakterizačními technikami a současnými aplikacemi.

Učebna a čas přednášky bude zafixován na počátku semestru po konzultaci se zapsanými studenty.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (09.02.2011)

H.Frank, Fyzika a technika polovodičů, SNTL Praha 1990.

D.K.Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization

P.Capper, Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic Materials

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Student dostane celkem dvě otázky, jednu z materiálů, druhou z aplikací.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (20.05.2011)

A.Polovodiče a heterostruktury.

Úzkozónové a širokozónové polovodiče pro součástky do infračervené, viditelné, rtg a gama oblasti spektra

(Si, Ge, SiGe, III-V, II-VI, IV-VI).

Příprava monokrystalů z taveniny. Příprava tenkých vrstev-kapalná epitaxe (LPE), plynná epitaxe (VPE), molekulární epitaxe (MOCVD, MBE). .

Příprava integrovaných obvodů (pasivace, litografie, difúze, e-beam, implantace)

B. Nepolovodičové materiály

Polymery, Safír, Grafen, Kompozity

C. Nanostruktury

Nanotechnologie (nanosoučástky a jejich příprava)

D. Charakterizační techniky

SEM, SIMS, STM, AFM, GDMS, EDS a další

E. Vakuová technika

F. Aplikace

Zdroje záření, detektory záření, solární články

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK