PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Optické vlastnosti pevných látek a optoelektronika - NOOE009
Anglický název: Optoelectronics and Optical Properties of Solids
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Milan Orlita, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Zvára, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (07.05.2003)
Optické konstanty a jejich souvislost s pásovou strukturou. Optické vlastnosti kovů, polovodičů a iontových krystalů. Mechanismy optických přechodů. Magnetooptické a elektrooptické jevy, nelineární optické jevy. Generace světla, luminiscence a stimulovaná emise. Základy optoelektroniky.
Literatura
Poslední úprava: T_KCHFO (24.01.2007)

[1] H.Frank: Fyzika a technika polovodičů. SNTL Praha 1990

[2] Teorie pevných látek. ČSAV Praha 1965.

[3] Peter Y.Yu, Manuel Cardona: Fundamentals of Semiconductors.

Springer-Verlag Berlin 1996.

[4] K.Seeger: Semiconductor Physics: Springer Verlag Berlin 1989 a další vydání

[5] M.A.Herrman: Semiconductor Superlattices. Akademie-Verlag

Berlin 1986

[6] J.Toušek: Fotoelektrické jevy v polovodičích.

SPN Praha 1977.

[7] J.Toušek: Polovodičové prvky III. Karolinum, Praha 1993.

[8] B.E.A.Saleh a M.C.Teich: Základy fotoniky, sv. 1 - 4.

Matfyzpress Praha 1995.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (29.04.2004)

1. Fenomenologický popis

Elektromagnetické vlny. Definice optických konstant.

Dispersní relace a obecné vlastnosti optických konstant.

2. Optické vlastnosti polovodičů a iontových krystalů

Kvantová teorie optických přechodů. Mezipásová absorpce.

Dovolené a zakázané přechody, přímé a nepřímé přechody.

Exciton. Příměsová absorpce. Reflexe v oblasti kmitů

mříže. Polariton.

3. Optické vlastnosti kovů

Model volných elektronů. Plasmová hrana a skin-efekt.

Absorpce na volných elektronech. Mezipásové přechody.

4. Vliv vnějších polí

Umělá anisotropie. Magnetooptické jevy na volných

elektronech. Cyklotronová resonance. Faradayova rotace

a Voigtův jev. Landauovy hladiny a mezipásová

magnetoabsorpce.

5. Nelineární optické jevy

Fenomenologický popis. Generace druhé harmonické

frekvence. Dvoufotonová absorpce. Ramanův rozptyl.

Elektrooptické jevy. Čtyřvlnové směšování.

7. Optoelektronika

Zdroje a detektory světla, jejich základní parametry

a charakteristiky. Sluneční články. Luminiscenční diody

a polovodičové lasery

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK