Praktikum IV - Atomová a jaderná fyzika - NOFY130
Anglický název: Practical Course IV - Atomic and Nuclear Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Hanzal
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : NOFY030
Prerekvizity : NOFY066
Záměnnost : NOFY030
Je neslučitelnost pro: NOFY030
Je záměnnost pro: NOFY030
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)
Praktikum navazuje na přednášky Atomová fyziky a elektronová struktura látek a Jaderná a částicová fyzika. Studenti mají možnost seznámit se s fundamentálními experimenty atomové fyziky, oceněnými Nobelovými cenami, i s moderními experimenty a metodami, používanými v současnosti (NMR, SEM, RTG analýza a další). V jaderné části si mohou vyzkoušet měření na plynových detektorech, spektrometrech i s metodikou výzkumu částic na experimentu ATLAS v CERN.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (30.07.2021)

Studenti si vyzkouší práci s moderním přístrojovým vybavením, speciálními digitálními přístroji (čtyřkvadrantový sourcemeter, pikoampérmetr s programovatelným zdrojem a podobné), pod vedením zkušených pedagogů získají výsledky na moderních experimentálních aparaturách. V některých úlohách, kde současná přesnost měření vede k výsledkům, které se poněkud liší od původního zjednodušeného fyzikálního modelu, jsou studenti navedeni k jeho zpřesnění.

Krátké video o praktiku IV: https://stream.cuni.cz/cs/Detail/14343

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

http://www.mff.cuni.cz/studium/zfp/

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)

Studium plynových detektorů, studium polovodičových spektrometrů.

Spektrometrie záření alfa a gama, absorpce záření beta.

Charakteristické rentgenové záření, RTG absorpce a jejich využití v analýze.

Účinný průřez interakcí gama záření, hadronový kalorimetr, pozitronová tomografie.

Objevování částic v detektoru ATLAS v CERN.

Nukleární magnetická rezonance, skenovací elektronová mikroskopie, použití RTG difrakce.

Fourierovská infračervená spektroskopie, atomová emisní spektra (Balmerova série).

Specifický náboj elektronu, Franckův-Hertzův pokus.

Fundamentální experimenty atomové fyziky, ohodnocené Nobelovou cenou:

Fotoelektrický jev a Planckova konstanta (1921)

Sternův-Gerlachův experiment (1922)

Millikanův pokus (1923)

Zeemanův jev (1902)