Fyzikální praktikum pro nefyziky II - NOFY089
Anglický název: Practical Course in Physics for Non-Physicists II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Hanzal
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (21.06.2018)
Praktikum nabízí široký výběr experimentálních problémů z elektřiny, magnetismu a atomové fyziky, Nobelovské experimenty. Studenti si vybírají úlohy podle svého zájmu. Předmět je vhodný pro studenty, kteří studují jiné programy než Fyzika. Není nutné předchozí absolvování přednášek z fyziky ani Fyzikálního praktika pro nefyziky I.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (01.02.2018)

Cílem předmětu je rozvíjení praktických dovedností v práci s elektrickými zařízeními, používání elektrických měřicích přístrojů (multimetry, zdroje, osciloskopy, čítače, generátory) a sestavování elektrických obvodů. Studenti si vyzkouší práci s moderním přístrojovým vybavením i speciálními digitálními přístroji.

Rozšiřování znalostí pro zpracovávání výsledků měření a jejich prezentaci v publikační podobě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (25.09.2023)

Podmínkou udělení zápočtu je změření a zpracování předepsaného počtu úloh.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

[1] Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

[2] Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika, D. Slavínská, I. Stulíková, P. Vostrý, SPN, Praha 1989

[3] Základy fyzikálních měření I, Brož, J. a kol., SPN, Praha 1983

[4] Úvod do teorie fyzikálních měření, B. Sprušil, P. Zielencová, SPN, Praha 1989

[5] Úvod do praktické fyziky, J. Englich, Matfyzpress, Praha 2006

[6] Fyzikální a matematické tabulky, J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch, SNTL, Praha 1980

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

laboratorní práce

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)
Elektřina a magnetismus

Měření základních elektrických veličin (měření odporu, indukčnosti a kapacity).

Studium rezonance.

Měření charakteristik nelineárních prvků (dioda, trioda, termistor).

Měření s osciloskopem.

Magnetické vlastnosti látek (Hallův jev, torzní magnetometr, magnetické pole solenoidu a souosých cívek).

Atomová fyzika

Studium plynových detektorů, studium polovodičových spektrometrů.

Charakteristické rentgenové záření.

Skenovací elektronová mikroskopie, Nukleární magnetická rezonance.

Atomová emisní spektra (Balmerova série).

Specifický náboj elektronu, Franckův-Hertzův pokus.

Fundamentální experimenty atomové fyziky, ohodnocené Nobelovou cenou

Fotoelektrický jev a Planckova konstanta (1921)

Sternův-Gerlachův experiment (1922)

Millikanův pokus (1923)

Zeemanův jev (1902)