Fyzikální praktikum pro nefyziky I - NOFY088
Anglický název: Practical Course in Physics for Non-Physicists I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Mgr. Hana Kudrnová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (21.06.2018)
Praktikum nabízí široký výběr experimentálních problémů z mechaniky, molekulové fyziky a optiky. Studenti si vybírají úlohy podle svého zájmu. Předmět je vhodný pro studenty, kteří studují jiné programy než Fyzika. Absolvování přednášek z fyziky není nutné.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

Základy práce ve fyzikální laboratoři, základní měření mechanických i dalších veličin, experimenty z mechaniky, molekulové fyziky a optiky.

Samostatné zpracování výsledků, tvorba grafů a tabulek, fitování jednoduchých závislostí, zpracování dat získaných pomocí počítače.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (25.09.2023)

Podmínkou udělení zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

[1] Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

[2] Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika, D. Slavínská, I. Stulíková, P. Vostrý, SPN, Praha 1989

[3] Základy fyzikálních měření I, Brož, J. a kol., SPN, Praha 1983

[4] Úvod do teorie fyzikálních měření, B. Sprušil, P. Zielencová, SPN, Praha 1989

[5] Úvod do praktické fyziky, J. Englich, Matfyzpress, Praha 2006

[6] Fyzikální a matematické tabulky, J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch, SNTL, Praha 1980

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)

laboratorní práce

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (01.02.2018)
Mechanika a molekulová fyzika

Základní měření - měření prostoru, času, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.

Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.

Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu a v tlaku.

Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.

Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.

Akustika - rychlost šíření zvuku, studium struny.

Molekulová fyzika - měření teploty (kalibrace odporového teploměru a termočlánku), studium Brownova pohybu, fázové přechody, měření teplotní roztažnosti látek.

Optika

Odraz a lom světla, disperze.

Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení, jednoduché optické přístroje, mikroskop).

Interference a difrakce, interferometry, ohybové jevy, laserová dopplerovská anemometrie.

Polarizace světla, dvojlom, stáčení polarizační roviny, rotační disperze.

Optická spektroskopie, studium rentgenového záření, absorpce světla.

Kvantová optika a optoelektronika, lasery.