PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Procvičovací seminář z mechaniky - NOFY071
Anglický název: Mechanics: Exercise Seminar
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2015)
Seminář je zaměřen na hlubší vysvětlení vybraných problémů z mechaniky a molekulové fyziky. Je určen převážně pro studenty kteří potřebují částečně dovysvětlit a pochopit v širších souvislostech látku probíranou v přednášce Fyzika I a zopakovat znalosti ze střední školy. Látka bude vysvětlována na vzorových příkladech s přesahem do praxe tak, aby studenti měli možnost získání hlubšího vhledu do probírané problematiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. (13.10.2017)

Podmínky získání zápočtu:

1. Pravidelná docházka na seminář (povolené 3 absence)

2. Aktivní účast. Tím se myslí řešení zadaných příkladů během hodiny, získání alespoň 3 bodů. Alternativou k získávání bodů za řešené příklady během semináře bude individuální domácí úkol na konci semestru.

Povaha podmínek získání zápočtu vylučuje opakování pokusu o jeho získání.

Literatura
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2015)

A.Havránek: Klasická mechanika I - II, skriptum, Karolinum, Praha 2002-3

Z.Horák, F.Krupka: Fyzika, SNTL, Praha 1976

R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky I, II, Fragment, Praha 2000

J.Kvasnica a kol.: Mechanika, Academia, Praha 1988, 2004

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Vutium, Brno 2000

R.Bakule, E. Svoboda : Molekulová fyzika, Academia, Praha 1992

R.Bakule, J. Brož: Molekulová fyzika, skriptum, UK, Praha 1982

J.Obdržálek, A.Vaněk: Termodynamika a molekulová fyzika, skriptum, PF Ústí n.L., 2000

I.G.Main: Kmity a vlny ve fyzice, Academia, Praha 1990

J.Fähnrich, A.Havránek, D.Slavínská: Příklady z mechaniky, skriptum, Karolinum, Praha 2001

J. Brož, M. Rotter: Příklady z molekulové fyziky, skriptum , SPN, Praha 1980, 1986

Doplňková

J.Kvasnica: Matematický aparát fyziky, 2. oprav. vyd., Academia 1997

K.Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, (SNTL, Praha 1968,... Prometheus, Praha 2009)

Sylabus
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2015)

Seminář bude z části tvořen pevným sylabem (sestávajícím se z obtížnějších partií látky probírané v přednášce Fyzika I) a z části látkou navrhnutou samotnými studenty. Ti budou mít možnost vyjádření k náplni semináře prostřednictvím internetových stránek. Důraz bude kladen na individuální přístup a interakci s vyučujícími. Sylabus: Vybrané kapitoly z mechaniky a molekulové fyziky vyžadující detailnější výklad jako např.

1) Vektorová podstata základních fyzikálních veličin a její uplatnění v kinematice a dynamice.

2) Problém lineárního harmonického oscilátoru, smysl jeho řešení a příklady uplatnění v jiných fyzikálních oborech.

3) Pole, vektorová podstata polí a příklady pohybů v centrálním poli. Tření - valivé vs. smykové. Křivkový integrál a jeho význam ve fyzice.

4) Detailní zavedení hybnosti a momentu hybnosti, 1. a 2. věta impulsová a jejich širší souvislosti.

5) Otáčení tuhého tělesa a jeho souvislost s tenzory setrvačnosti.

6) Mechanické vlnění a jeho analogie v jiných fyzikálních oborech.

7) Deformace a jejich tenzorová reprezentace. Tenzor napětí.

8) Zavedení stavových veličin v termodynamice a jejich smysl.

9) Maxwellovo-Boltzmanovo rozdělení a jeho smysl v molekulárně kinetické teorii látek.

Sylabus je pouze orientační a může se měnit v závislosti na potřebách docházejících studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK