PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektronika pro bakaláře - NOFY040
Anglický název: Electronics for Bachelors
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Třída: Fyzikální předmět pro bakaláře
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : NBCM071, NEVF032
Záměnnost : NBCM071, NEVF032
Anotace -
Poslední úprava: ()
Prvky, obvody, zesilovače. detekce signálu, nelineární obvody. Číslicová technika, Převodníky D/A, A/D. Elektronické měřící přístroje. Měřící metody. Určeno pro bakalářské studium.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Většinu látky je možno stručně nalézt ve skriptech Hájek, Nedbal: Praktikum z elektroniky

Počínaje bodem 4 je možno použít ke studiu skripta Šícha, Tichý: Elektronické zpracování signálu

Teoretičtěji zaměření posluchači mohou použít pro body 1-4 i skripta Kolovrat: Základy elektronických obvodů, díl I

Sylabus
Poslední úprava: ()

1) Základní prvky elektronických obvodů - lineární (rezistory, kondenzátory, indukčnosti) - řady hodnot, technologie výroby a vlastnosti - nelineární - diody - usměrňovací dioda - Zenerova dioda - světelná dioda (LED) - tranzistory (NPN a PNP) - tranzistory řízené polem (FET, MOSFET).

Charakteristika diody, reálná a idealizovaná, mezní proud, průrazné napětí, Zenerovo napětí, závislost napětí v předním směru na teplotě, technické provedení.

Charakteristiky tranzistoru, výkonová ztráta, mezní proud, popis pomocí parametru , zbytkový proud kolektoru.

2) Zdroje a stabilizátory napětí - transformátor - usměrňovač, jednocestný, dvojcestný, můstkové zapojení - kapacitní filtr, zvlnění výstupního napětí, výpočet velikosti kapacity - paralelní stabilizátor ze Zenerovou diodou - sériové stabilizátory - princip, způsoby realizace jednoduchých stabilizátorů - zdroj proudu.

3) Základní zapojení tranzistoru - společný kolektor - společný emitor - nastavení pracovního bodu - odhad zesílení - vícestupňové zesilovače - frekvenční charakteristika, úzkopásmové zesilovače - zesilovač se zpětnou vazbou.

4) Základy operačních zesilovačů - ideální operační zesilovač - invertující a neinvertující zesilovač - sčítací zesilovač - integrátor - komparátor - funkční měnič.

5) Oscilátory a generátory kmitů - tranzistor jako spínač - klopné obvody - astabilní - monostabilní - bistabilní - Schmidtův - RC oscilátorčy - s posouvanou fází - s Wienovým členem - krystalové oscilátory.

6) Základy číslicové techniky - Booleova algebra - hradla AND, OR, invertor - klopné obvody - R-S, D a S-K - čítače, zkrácení cyklu, BCD kód - sčítačka - programovatelná logická pole - kmitočtová syntéza.

7) Převodníky A-D a D-A - D-A převodník s váhovými odpory - R, 2R převodníky - čítací A-D převodník - A-D převodník s postupnou aproximací - integrační převodníky.

8) Principy mikropočítačů - mikroprocesory - registry, ALU - sběrnice - paměti.

9) Elektronické měřící přístroje - digitální voltmetry - generátory kmitů - měřiče frekvence - osciloskopy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK