Praktikum II - Elektřina a magnetismus - NOFY024
Anglický název: Practical Course II - Electricity and magnetism
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Prerekvizity : NOFY066
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)
Předmět navazuje na Praktikum I, doplňuje znalosti získané v přednášce NOFY018 Elektřina a magnetismus. Praktikum nabízí vybrané experimentální úlohy z elektřiny a magnetismu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Cílem předmětu je rozvíjení praktických dovedností v práci s elektrickými zařízeními, používání elektrických měřících přístrojů (multimetry, zdroje, osciloskopy, čítače, generátory) a sestavování elektrických obvodů. Rozšiřování znalostí pro zpracovávání výsledků měření a jejich prezentaci v publikační podobě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (04.10.2017)

Studijní texty dostupné na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus , UK Praha 1989

Bakule R., Šternberg J., Praktikum z elektřiny a magnetismu, Praha 1986

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1984

Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

Bakule R., Fähnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory, UK Praha 1977

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (04.10.2017)

Praktikum.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Obvody stejnosměrného proudu, měření stejnosměrných veličin (měření odporů metodou přímou a substituční, měření malých odporů, Wheatstonův a Thomsonův můstek)

Obvody střídavého proudu, měření střídavých veličin (měření napětí osciloskopem, měření účiníku, měření indukčnosti a kapacity přímou metodou, měření impedancí rezonanční metodou, přechodové jevy v sériovém RLC obvodu)

Studium magnetických jevů a vlastností (měření vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče, měření s torzním magnetometrem, zákon Biotův-Savartův, studium hysterezích smyček feritů, měření intenzity magnetického pole kruhových cívek a solenoidu)

Studium nelineárních elektrických prvků (charakteristiky termistoru, měření charakteristiky vakuové, polovodičové a Zenerovy diody, relaxační kmity, charakteristiky triody a tranzistoru, studium jednoduchého zesilovače)

Studium molární konduktivity elektrolytů