PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika pro nefyziky I - Svět kolem nás - NOFY016
Anglický název: Physics for Non-Physicists I - The World around Us
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
Výběrová přednáška pro všechny nefyziky, kteří se chtějí seznámit s krásami fyziky. Cílem bude ukázat si na vybraných tématech nejen kousky toho, co díky fyzice o světě víme, ale také jak resp. odkud to víme, proč je to zajímavé a k čemu je to dobré. Nepůjde o "fyziku s křídou a tabulí", ale budeme svět kolem nás zkoumat pomocí experimentů, jednoduchých i složitějších, historických i moderních.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.10.2017)

Ústní zkouška. (Lze mít 2 opravné termíny.)

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2014)

Halliday, Resnick, Walker: Fyzika (5 dílů)

Feynman, Leighton, Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky (3 díly)

Štoll: Svět očima fyziky

Brož, Roskovec: Základní fyzikální konstanty

Svoboda: Přehled středoškolské fyziky

Štoll: Dějiny fyziky

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (29.04.2016)

Přednáška bude do jisté míry interaktivní, takže osnova se může vyvíjet a reagovat na zájem účastníků.

Navržená témata:

Volný pád
Galileův padostroj

rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

tíhové zrychlení a jeho souvislost s gravitačním zrychlením

měření tíhového zrychlení, kyvadlo

pokus: měření tíhového zrychlení - pád magnetu trubicí s cívkami

Stav beztíže a kosmické rychlosti
proč je v kosmické lodi stav beztíže?

odvození vztahů pro 1. a 2. kosmickou rychlost

zanedbání při určení 3. kosmické rychlosti

Newtonovy pohybové zákony
zákon setrvačnosti (kyvadlo se dvěma pružnými konci a závažím), inerciální a neinerciální vztažné soustavy, mechanický princip relativity

zákon síly (sekání latěk, vytrhávání papíru zpod sklenice s vodou), časová změna hybnosti, tření

zákon akce a reakce (lodičky s magnety), vnitřní síly (vracející se válec)

meze použití newtonovské mechaniky

Otáčení tuhého tělesa
kinetická energie otáčející se soustavy (úhlová rychlost, úhlové zrychlení)

moment setrvačnosti

moment síly

moment hybnosti

analogie posuvného a otáčivého pohybu

setrvačníky

Cavendishův pokus
význam „vážení Zeměkoule“

popis měřícího zařízení a vlastního měření

Fyzikální veličiny
co je fyzikální veličina, co vyjadřuje, na čem závisí, značení

historický vývoj

dělení fyzikálních veličin (skaláry, vektory,… ; intenzivní, extenzivní, protenzivní)

Soustavy fyzikálních veličin a jednotek
základní veličiny

odvozené, násobné a dílčí jednotky

nejčastěji volené základní jednotky (délka, čas, hmotnost, teplota, el. náboj nebo el. proud, látkové množství, svítivost nebo světelný tok)

soustavy jednotek (podrobně SI)

Měření ve fyzice
měřící princip

měřící metody (přímé, nepřímé; absolutní, relativní; statické, dynamické; substituční; kompenzační)

chyby měření (hrubé, systémové, náhodné; absolutní, relativní)

Měření rychlosti zvuku
Vlastnosti vlnění, zdroj zvuku, prostředí pro šíření, absorpce

Rychlost zvuku, modul objemové pružnosti, závislost na teplotě

Měření vlnové délky zvuku ve vzduchu

Historie měření rychlosti zvuku: Mersenne (kanón a ozvěna), Colladon a Strum (porovnání optického a akustického signálu na Ženevském jezeře)

Dopplerův jev

Citlivost lidského ucha

Vlastnosti zvuku, rozdíl tón a hluk, výška a barva tónu, hlasitost a intenzita zvuku, hladina intenzity zvuku

Historie měření rychlosti světla
Galileiho měření

astronomické metody: zákryt Jupiterových měsíců, hvězdná aberace

pozemské metody: ozubené kolo, rotující zrcátko

moderní metody: Kerrův jev, rezonanční metoda

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK