Přibližné a numerické metody 2 - NNUM002
Anglický název: Approximate and Numerical Methods 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NMNV405, NNUM015
Záměnnost : NMNV405, NNUM015
Je neslučitelnost pro: NNUM033, NNUM034, NMNV405, NNUM015
Je záměnnost pro: NMNV405, NNUM015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Metoda konečných prvků pro řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic.
Poslední úprava: T_KNM (14.01.2008)
Cíl předmětu -

Seznámit se se základy metody konečných prvků a jejich použitím pro numerické řešení eliptických rovnic.

Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Literatura

Haslinger J.: Metoda konečných prvků pro řešení eliptických rovnic a nerovnic. Skripta MFF UK, SPN Praha, l98O.

Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení v posluchárně.

Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška dle sylabu.

Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)
Sylabus -

Abstraktní formulace eliptických linearních úloh,Lax-Milgramova věta.

Ritz-Galerkinova metoda pro aproximaci abstraktních eliptických rovnic.

Základní myšlenka metody konečných prvků (MKP).

Teorie aproximací v Sobolevových prostorech. Aplikace výsledků pro Lagrangeovu a Hermiteovu aproximaci.

Řád konvergence MKP, odhad řádu konvergence v L2 normě.

Numerická integrace v MKP.

Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti moderních metod parciálních diferenciálních rovnic.

Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)