PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy zobrazovacích metod (CŽV) - NMUM817
Anglický název: Fundamentals of Projection Methods (CŽV)
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMUM303
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMUM303, NUMP009
Záměnnost : NMUM303, NUMP009
N//Je neslučitelnost pro: NMUM303
Z//Je záměnnost pro: NMUM303
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
Seminář je věnován geometricky správnému zobrazování stereometrických situací. Připomene a doplní zejména Mongeovo a kosoúhlé promítání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

Kadleček,J. - Malechová,I.: Základy zobrazovacích metod, Praha, Matfyzpress 1996

Kraemer, E.: Zobrazovací metody I a II. Praha, SPN 1991

Učebnice stereometrie a deskriptivní geometrie pro gymnázia

Metody výuky -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)

Stereometrie, řešení prostorových úloh. Rovnoběžné promítání (porovnání se středovým), invarianty. Volné rovnoběžné promítání. Specifické vlastnosti pravoúhlého promítání. Osová afinita. Obraz kružnice v osové afinitě. Mongeovo promítání, úlohy s jednoduchými tělesy s podstavou v nepromítací rovině. Kosoúhlé promítání, obrazy jednoduchých těles s podstavou v průmětně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK