PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pedagogika II (CŽV) - NMUM806
Anglický název: Pedagogy II (CŽV)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPED035
Další informace: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/
Garant: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NPED035
Záměnnost : NPED035
Je neslučitelnost pro: NPED035
Je záměnnost pro: NPED035
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
V rámci seminářů praktická cvičení a exkurze (příprava učitele na vyučovací hodinu, dramatická stavba vyučovací hodiny, vzorové ukázky vyučovací hodiny, hlasový projev učitele, tradiční a alternativní pedagogické přístupy, diagnostické metody). Vše se zvláštním zaměřením na výuku M a F na SŠ. Výuka pro kurs CŽV.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (09.10.2017)

1) Účast ve výuce min. ¾ realizovaných termínů výuky (tj. např. 11 účastí ve výuce ze 14 termínů výuky během semestru). Pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV a pro neúčasti studentů prezenčního studia omluvené ze závažných důvodů je možná náhrada účasti ve výuce formou individuálních konzultací, referátů, příprav na výuku, prezentací a hospitačních hodnocení, jak je to podrobně popsáno v dokumentu Individuální podmínky pro získání zápočtu na http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/zapocty.php.

2) Seminární práce na zvolené téma v rozsahu 5 normostran (9000 ± 900 znaků). Téma může student zvolit z nabídnutého seznamu (seznam témat je uveden v nultém studijním podkladu na stránce http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika), nebo si téma práce zvolí a ohlásí je vyučující nejpozději do 1 měsíce od zahájení výuky v letním semestru. Vyučující téma potvrdí, případně navrhne jeho úpravu. Seminární práce bude mít tuto strukturu: a) Úvod cca ½ str. (zdůvodnění volby tématu; cíl práce), b) teoretický základ 2 – 2 ½ str. (na základě literatury), c) vyvození odpovědi ve vztahu k cíli(1 ½ - 2 str.), d) shrnutí a závěr.

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (04.10.2017)
Základní studijní literatura

Studijní podklady na webu http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/

Čábalová, D.: Pedagogika. Grada, Praha 2011

Kalhous , Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha 2004, 2009

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Paido, Brno 1998

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)

Skalková, J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2007

Švec, V.: Pedagogické znalosti učitele. Aspi, Praha 2005

Vališová, A., Kasíková, H. (eds.): Pedagogika pro učitele. Grada, Praha 2011 (2. vyd.) Čapek, R.: Moderní didaktika. Grada, Praha 2015

Zormanová, L.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2014

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Např. na http://www.msmt.cz/file/19743 (orientačně)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP v Praze, 2007. Též na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy (kap. 1 – 4, 5.2 nebo 5.3.1 nebo 5.8, orientačně kap. 6 – 10)

Povinná četba
Komenský, J. A.: Didaktika analytická. Různá vydání, např. Státní nakladatelství, Praha 1947

Rozšiřující literatura a výběrová četba

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1997

Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998

Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Portál, Praha 1994

Dytrtová, R., Krhutová, M.: Učitel. Příprava na profesi. Grada, Praha 2009

Efektivní učení ve škole. Portál, Praha 2005

Fenstermacher, G.D., Soltis, J.F.: Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha 2008

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Gavora, P.: Učitel a žáci v komunikaci. Paido, Brno 2005

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Paido, 2000

Hájková, V., Strnadová, I.: Inkluzivní vzdělávání. Grada, Praha 2010

Havlík, R., Koťa, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha, Portál 2011

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Chráska, M.: Didaktické testy. Paido, Brno 1999

Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha 2007

Chráska, M., Kalhous, Z. (red.): Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.�

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. McKinsey, Praha 2010. ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf

Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Portál, Praha 2011

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J.: Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 2008

Kyriacou, Ch.: Řešení výchovných problémů ve škole. Portál, Praha 2005

Machů, E.: Nadaný žák. Paido, Brno 2010

Maňák, J., Janík, T., Švec, V.: Kurikulum v současné škole. Paido 2009

Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., Švec, V.: Učitelovo pojetí výuky. Brno, MU 1996

Michalová, Z.: Specifické poruchy učení. Nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2004

Navrátil, S., Mattioli, J.: Školní konflikty: jak jim předcházet? jak je řešit? Paido, Brno 2005

OECD Reviews of Evaluationand Assessment in Education CZECH REPUBLIC. OECD, 2012.

Pelikán Jiří: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum 1998

Podlahová, L.: První kroky učitele. Triton, Praha 2004

Průcha, J.: Učitel. Praha, Portál 2002

Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2004

Reitmayerová, E.: Cílená zpětná vazba. Portál 2007

Rogers, V.: Kyberšikana. Portál, Praha 2011

Sak, P., Skalková, J., Mareš, J.: Člověk a vzdělání v informační společnosti. Portál 2007

Sitná, D.: Metody aktivního vyučování. Portál, Praha 2007

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál, Praha 1999

Šeďová, K., Švaříček, R. a kol.: Komunikace ve školní třídě. Portál, Praha 2012

Švaříček, R., Šeďová, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha 2007

Veteška, J., Tureckiová, M.: Kompetence ve vzdělávání. Grada 2008

Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. (04.10.2017)
4. Obsah vzdělávání�

Kultura, věda, technika, umění jako zdroj vzdělávacích obsahů. Didaktická transformace a její úrovně. Obsah vzdělávání, kurikulum, učivo. Materiální a formální vzdělávání, všeobecné a odborné vzdělávání. Snahy o modernizaci vzdělávacích obsahů: strukturalismus, exemplární přístup, základní učivo. Integrace předmětů, integrace přírodovědného vzdělávání. Koncept gramotnosti; matematická, přírodovědná, informační, funkční, finanční gramotnost. Základní školské dokumenty vymezující obsah vzdělávání. Učební plán, učební osnovy, nástup školské reformy a přechod k dvoustupňovému kurikulu. Rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy. Standardy vzdělávání. Učebnice, metodické příručky, další literatura pro žáky a učitele rozvíjející vzdělávací obsah a podporující práci s učitele a žáka s ním.

5. Vyučovací metody a organizační formy�

,,Neuvědomělý'' metodický přístup učitele: intuice a nápodoba. Vyučovací metody a organizační formy výuky a jejich rámcová klasifikace. Aktivizující metody a jejich zavádění do výuky. Strategie řešení problémů, problémové vyučování, projektová výuka, kooperativní výuka, heuristická metoda, diskuse, týmové vyučování, případová metoda, inscenační metoda. Didaktické hry a soutěže. Vyučovací hodina, její typy a fáze. Frontální, skupinová a individuální výuka. Diferenciace a individualizace ve vyučování. Otevřené vyučování. Konstruktivistický přístup. Vliv nových technologií: distanční výuka, multimediální prostředky.

6. Vzdělávací soustava�

Vzdělávací soustava v ČR, školy a školská zařízení. Základní legislativní dokumenty. Řízení škol a odpovědnost. Financování škol. Domácí vzdělávání, alternativní školy - příklady a charakteristika. Autonomie škol. Současné tendence vývoje vzdělávací soustavy v ČR. Vzdělávací soustava ve vybrané zemi. Kvalita vzdělávání, její indikátory. Efektivita vzdělávání. Pedagogická evaluace - na úrovni žáka, školy, vzdělávacího systému. ČŠI a hodnocení škol. Vlastní hodnocení školy. Mezinárodní výzkumy vzdělávání.

Podmínky pro získání zápočtu:

1) Účast ve výuce min. ¾ realizovaných termínů výuky (tj. např 11 účastí ve výuce ze 14 termínů výuky během semestru). Pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV a pro neúčasti studentů prezenčního studia omluvené ze závažných důvodů: náhrada účasti ve výuce formou individuálních konzultací, referátů, příprav na výuku, prezentací a hospitačních hodnocení je podrobně popsaná na http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/pedagogika/zapocty.php.

2) Seminární práce na zvolené téma. v rozsahu 5 normostran (9000 ± 900 znaků). Student si zvolí téma seminární práce a ohlásí je vyučující nejpozději do 1 měsíce od zahájení výuky v letním semestru. Vyučující téma potvrdí, případně navrhne jeho úpravu. Seminární práce bude mít tuto strukturu: a) Úvod přibližně ½ str. (zdůvodnění volby tématu; cíl práce), b) teoretický základ přibližně 2 – 2 ½ str. (na základě literatury), c) vyvození odpovědi ve vztahu k cíli (přibližně 1 ½ - 2 str.), d) shrnutí a závěr (přibližně ½ str.).

Student získá zápočet na základě splnění bodů 1 a 2, náhradní termín povaha kontroly studia vylučuje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK