PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Reformy výuky matematiky - NMUM467
Anglický název: Mathematics Teaching Reforms
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Třída: DS, obecné otázky matematiky a informatiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie, Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)
Výběrová přednáška pro studenty učitelství i učitele z praxe. Cílem je ukázat kladné i záporné vlivy různých školských reforem, které proběhly v 19. a 20. století, na úroveň výuky matematiky, na úroveň znalostí a dovedností absolventů různých typů našich škol.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

O.Chlup: Výchova v zrcadle pramenů. Praha, 1948.

O.Kádner: Vývoj a dnešní soustava školství, Praha, 1929,1931, 1933, 1938.

Z.Veselá: Dokumenty z vývoje české střední školy 1849 - 1939, Praha, 1973.

Vyhlášky a nařízení MŠMT, odborné školské časopisy, učebnice a sbírky příkladů, metodické a didaktické příručky.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)

Exner-Bonitzova reforma (1848), Meranský program (1905) a Marchetova reforma (1908). Reformní hnutí v Československu ve 20. a 30. letech 20. století. Koncepce Jednotné střední školy (1948). Množinová koncepce (70. a 80. léta 20. století). Proměny vzdělávacího systému po roce 1989, současné problémy našeho školství. Koncepce maturitních a přijímacích zkoušek, koncepce státních závěrečných zkoušek. Školní vzdělávací programy a rámcové vzdělávací programy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK