PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z matematiky II - NMUM410
Anglický název: Mathematics Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace
Poslední úprava: T_KDM (25.04.2016)

Druhá pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy na druhém stupni základní školy či v nižších ročnících víceletého gymnázia pod vedením zkušeného fakultního učitele.
Literatura
Poslední úprava: T_KDM (13.04.2016)

Rámcový vzdělávací program. Školní vzdělávací program.

Aktuální školské zákony a dokumenty, učebnice a sbírky úloh podle požadavků školy, resp. fakultního učitele.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32. [dostupné z ]

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (12.01.2016)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele, případně i ve výuce svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na téže škole. Vykoná nejméně 10 samostatných výstupů, tj. odučí alespoň 10 hodin, a absolvuje nejméně 10 hospitací. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.). Součástí předmětu je seminář věnovaný reflexi pedagogické praxe (termín bude upřesněn vždy před zahájením praxe). Student dále vypracuje k zápočtu písemnou analýzu jedné odučené hodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK