PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika matematiky - NMUM405
Anglický název: Didactics of Mathematics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Neslučitelnost : NMUM820
Záměnnost : NMUM820
P//Je prerekvizitou pro: NMUM468
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)
Cíle výuky matematiky na druhém stupni základní školy a na střední škole. Induktivní a deduktivní metody výuky. Analýza koncepce a obsahu jednotlivých partií školské matematiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (07.10.2019)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Podmínky získání zápočtu:

1. Aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze absence nahradit vypracováním dalších úkolů.

2. Vypracování dvou úkolů v průběhu semestru a jejich odevzdání v předepsaných termínech včetně prezentace v rámci cvičení. Témata úkolů:

a) příprava a hodnocení písemné práce (všichni studenti),

b) příprava na vyučovací hodinu včetně videonahrávky vlastního výkladu (řeší polovina studentů - určí se např. losem),

c) tvorba pracovních listů (řeší druhá polovina studentů).

3. Vypracování závěrečné seminární práce a její odevzdání do 18. 12. 2019. Na výběr dvě témata:

a) srovnávací analýza výukových zdrojů z hlediska zavedení konkrétního základního pojmu školské matematiky,

b) didaktická analýza výukových zdrojů z hlediska procvičení učiva a vhodných výukových metod v konkrétním tématu školské matematiky.

Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (18.12.2015)

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (eds.): Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK PedF, 2004.

Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. Praha: SPN, 1983.

Kuřina, F. Matematika a porozumění světu. Praha: Academia, 2009.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32.

Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh. Praha: SPN, 1990.

Polák, J.: Didaktika matematiky. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2014.

Robová, J. Integrace ICT jako prostředek aktivního přístupu žáků k matematice. Praha: UK, PedF, 2012.

Časopisy Matematika-fyzika-informatika, Učitel matematiky, Scientia in educatione

Názvy a značky školské matematiky. Praha: SPN, 1988.

Slovník školské matematiky. Praha: SPN, 1981.

Současné a starší učebnice matematiky pro druhý stupeň základních škol a pro nižší ročníky víceletých gymnázií

Současné a starší učebnice matematiky pro čtyřleté střední školy

Školské dokumenty a vzdělávací programy

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (09.10.2017)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou neprospěl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při dalším termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní zkoušky.

Písemná část zkoušky se sestává ze čtyř středoškolských příkladů, jejichž řešení je doplněno didaktickými komentáři vztahujícími se k možným obtížím žákům při jejich řešení. Příklady korespondují se sylabem přednášky a s tím, co bylo probíráno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (03.11.2015)

Některé problémy současné školské matematiky.

Argumentace a ověřování ve výuce matematiky.

Pojmotvorný proces - číslo, proměnná, parametr, číselné obory.

Pojmotvorný proces - funkce a jejich vlastnosti.

Projektování výukového procesu - téma goniometrie.

Budování a rozvíjení finanční gramotnosti žáků ve školské matematice - procenta, posloupnosti, řady.

Rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Hodnocení průběhu a výsledků výukového procesu, chyby žáků.

Rozvíjení prostorové představivosti žáků.

Přístupy k zavedení pojmu vektor a jeho modely ve výuce analytické geometrie.

Kombinatorika a její využití v pravděpodobnosti a statistice, řešení a tvorba aplikačních úloh.

Přínosy a rizika integrace ICT a vyučování matematice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK