PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pravděpodobnost a matematická statistika I - NMUM403
Anglický název: Probability and statistics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie, Pravděpodobnost a statistika
Učitelství > Matematika
K//Je korekvizitou pro: NMUM404
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2015)
Kurz pro studenty učitelských kombinací. Pravděpodobnostní prostor, podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů. Náhodné veličiny - základní charakteristiky, nezávislost. Diskrétní rozdělení náhodných veličin. Spojitá rozdělení náhodných veličin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zápočet a zkouška. Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování písemného testu na konci semestru.

Pokud student v řádném termínu neuspěje, může test zopakovat (nejvýše však dvakrát).

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.04.2018)

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2012.

Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Přednáška + cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zkouška je ústní, skládá se ze dvou otázek s časem na přípravu. Témata otázek pokrývají probranou látku v rozsahu sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2015)

Elementární jevy, náhodné jevy, pravděpodobnostní prostor, klasická definice pravděpodobnosti

a její zobecnění, geometrická pravděpodobnost.

Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů.

Pravděpodobnostní modely (výběr s vracením a bez vracení, Maxwell-Boltzmannovo schéma aj.)

Základní charakteristiky náhodných veličin (pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce, kvantily, momenty).

Nezávislé náhodné veličiny.

Diskrétní rozdělení - charakterizace a konkrétní příklady.

Spojitá rozdělení - charakterizace a konkrétní příklady.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.05.2019)

Základy diferenciálního a integrálního počtu, základy lineární algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK