PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z matematiky I - NMUM310
Anglický název: Mathematics Teaching Practice I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NDIM005
Anotace
Poslední úprava: G_M (21.05.2012)
První pedagogická praxe je zaměřena především na náslechy u zkušeného fakultního učitele.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (06.02.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Hospitovat alespoň ve 10 výukových hodinách matematiky (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole).

2. Vykonat 2 samostatné výstupy (odučit 2 vyučovací hodiny matematiky).

3. Pomáhat při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.).

4. Zúčastnit se reflexe k první pedagogické praxi; reflexe je realizována v rámci předmětu Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky.

V odůvodněných případech, kdy student učí na částečný či plný úvazek na příslušném typu školy, lze požádat o uznání pedagogické praxe.

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (12.01.2016)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele a také ve výuce svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na téže škole. V průběhu praxe vykoná nejméně dva samostatné výstupy, tj. odučí dvě hodiny. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.).

Analýza praxe, rozbor hodnocení studentů, vyhodnocení přínosu praxe a sebereflexe prvního pedagogického působení studentů je prováděna v rámci předmětu Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK