PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metody řešení matematických úloh - NMUM307
Anglický název: Methods for Solution of Mathematical Problems
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMTM307, NMUM811, NUMV043
Záměnnost : NMTM307, NMUM811, NUMV043
Je neslučitelnost pro: NMUM811, NUMV043, NMTM307
Je záměnnost pro: NUMV043, NMTM307, NMUM811
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (21.05.2012)
Obtížnější úlohy středoškolské matematiky řešené netradičními metodami.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (21.09.2020)

Distanční výuka

1. Prezentace řešení jedné zadané úlohy a odevzdání zpracování různých metod řešení této úlohy v kultivované písemné podobě.

2. V případě neúspěšné prezentace absolvování zápočtového testu z úloh středoškolské matematiky (jeden řádný a dva opravné termíny).

Prezenční výuka

1. Aktivní účast na semináři, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním seminárních úkolů.

2. Prezentace řešení jedné zadané úlohy a odevzdání zpracování různých metod řešení této úlohy v kultivované písemné podobě.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu z úloh středoškolské matematiky (jeden řádný a dva opravné termíny).

Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (02.12.2014)
  • Odvárko, O. a kol., Metody řešení matematických úloh, SPN, Praha 1990
  • Robová, J. a kol., Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky, Prometheus, Praha 2014
  • Sborníky matematických olympiád

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (21.09.2020)

V semináři je kladen důraz na samostatnou práci studentů a na diskusi z hlediska přiměřenosti a efektivity jednotlivých navržených metod řešení úloh. V rámci samostatné práce studenti vypracují projekt na řešení zadané úlohy více metodami, sleduje se odborná i metodická úroveň zpracování.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (21.09.2020)

Obtížnější úlohy středoškolské matematiky řešené různými metodami, vazby mezi postupy ve vysokoškolské a středoškolské matematice.

Obsahové zaměření

1.Řešení úloh z logiky.

2.Důkazové metody - důkaz přímý, nepřímý, sporem, matematickou indukcí.

3.Rovnice, nerovnice a jejich soustavy (i s parametry). Užití grafů funkcí.

4.Geometrické úlohy planimetrické a stereometrické - syntetické i analytické metody řešení.

5.Posloupnosti a řady

Metodické zaměření

1.Didaktické aspekty řešení matematických problémů.

2.Vlastní studentská tvorba matematických úloh a projektů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK