PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dějiny matematiky I - NMUM305
Anglický název: History of Mathematics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar/
Garant: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (21.05.2012)
Přednáška je věnována vývoji matematiky ve starém Řecku. Lze ji zapisovat jako výběrovou.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (29.10.2019)

Nutnou a postačující podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu (120 minut).

Je třeba prokázat porozumění všem tématům probíraným na přednášce, přičemž u žádného z témat nesmí být zjištěna znalost odpovídající hodnocení nevyhověl(a).

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.04.2014)

J. Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky, Historie matematiky I, edice Dějiny matematiky, sv. č. 1, JČMF, Brno, 1994, str. 20--107.

J. Bečvář: Hrdinský věk řecké matematiky II, Historie matematiky II, edice Dějiny matematiky, sv. č. 7, Prometheus, Praha, 1997, str. 6--28.

J. Bečvář, I. Štol: Archimedes. Největší vědec starověku, edice Velké postavy vědeckého nebe, Prometheus, Praha, 2004.

M. Bečvářová: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady, edice Dějiny matematiky, sv. č. 120, Prometheus, Praha, 2002, 297 stran.

Eukleidovy Základy (Elementa), přeložil František Servít, JČM, Praha, 1907.

M. Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. Oxford Univ. Press, New York 1990.

R. Cooke: The History of Mathematics, A Brief Course. Wiley, New York 1997.

J. Stillwell: Mathematics and Its History. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin: Mathematics - A Concise History and Philosophy. Springer-Verlag, New York 1994.

W. S. Anglin, J. Lambek: The Heritage of Thales. Springer-Verlag, New York 1995.

H. Gericke: Mathematik in Antik, Orient und Abendland. FourierVerlag, Wiesbaden 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (12.01.2020)

1. Periodizace dějin matematiky dle Kolmogorova. Tři krize matematiky.

2. Matematika ve starověkém Egyptě a Mezopotámii.

3. Počátky řecké přírodní filozofie a matematiky. Charakteristické rysy antické matematiky, dochované texty, srovnání současné a antické matematické terminologie.

4. Pýthagorás ze Samu a jeho škola. Objev nesouměřitelnosti a jeho důsledky.

5. Klasické úlohy řecké matematiky. Kvadratura kruhu, trisekce úhlu, zdvojení krychle. „Nepovolená“ řešení klasických úloh. Hippokratés, Hippiás, Archýtás, Menaichmos, Dínostratos.

6. Problémy s nekonečnem. Zénón a jeho aporie. Démokritos, Theodóros a Theaitétos.

7. Eudoxova teorie proporcí.

8. Sókratés, Platón, Aristotelés.

9. Archimédés ze Syrákús, jeho život a dílo. Obsah a objem v antickém Řecku: obsah a objem v Eukleidových Základech, Eudoxova exhaustivní metoda. Archimédův palimpsest, Archimédova Metoda, obsah kruhu, objem koule, kulové úseče, úseče rotačního paraboloidu, těžiště polokoule a úseče rotačního paraboloidu.

10. Eratosthenés, jeho život a dílo. Apollónios z Pergé, Klaudios Ptolemaios.

11. Diofantos a jeho Aritmetika. Pappos a jeho Matematická sbírka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK