PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy prostorové geometrie - NMUM205
Anglický název: Introduction to Geometry of Space
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
M Bc. MZV > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMUM819
Prerekvizity : NMUM106
Záměnnost : NDGE004, NMUM819
Anotace -
Poslední úprava: G_M (21.05.2012)
Předmět je zaměřen na vlastnosti geometrických útvarů a zobrazení v třírozměrném eukleidovském prostoru, prohlubuje a rozšiřuje středoškolskou látku ze stereometrie. Při odvozování vztahů, jejich dokazování i v úlohách je používán zejména syntetický přístup.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (05.10.2017)

Podmínky úspěšného absolvování:

1. Aktivní účast na cvičení (včetně používání rýsovacích pomůcek), povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním seminárních úkolů.

2. Úspěšné absolvování písemné (zápočtový test) a ústní části kolokvia. Písemná část předchází ústní, její ohodnocení stupněm neprospěl(a) znamená, že ústní část kolokvia nepokračuje. V dalším termínu je třeba absolvovat opět písemnou a ústní část. Písemná část zahrnuje dvě krátké teoretické otázky a tři příklady v rozsahu sylabu. Požadavky k ústní části odpovídají sylabu v rozsahu, který byl probrán na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (29.04.2013)
 • Kadleček, J. Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Prometheus, Praha, 1996.
 • Kuřina, F. 10 pohledů na geometrii. MÚ Akademie věd ČR, Praha, 1996.
 • Eukleidovy Základy (Elementa). Přeložil František Servít, JČM, Praha, 1907. Dostupné z
 • Adamar, Ž. Elementarnaja geometrija. Časť pervaja. Planimetrija. 3. vyd., UČPEDGIZ, Moskva, 1948.
 • Adamar, Ž. Elementarnaja geometrija. Časť vtoraja. Stereometrija. 2. vyd., UČPEDGIZ, Moskva, 1951.
 • Geometrie pro devátý až jedenáctý postupný ročník, SPN, Praha, 1954.
 • Hejný, M. Aj geometria naučila človeka myslieť. 2. upr. vyd. SPN, Bratislava, 1990.
 • Hruša, K. a kol. Přehled elementární matematiky. 4., nezměn. vyd., SNTL, Praha, 1964.
 • Klein, F. Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint. Geometry. Dover Publications, 2004.
 • Pomykalová, E. Matematika pro gymnázia - stereometrie. Prometheus, Praha, 2009.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (01.10.2018)
 • Základní vlastnosti geometrických útvarů v prostoru.
 • Základní stereometrické věty a jejich důkazy
 • Polohové a metrické vlastnosti prostorových útvarů.
 • Tělesa a jejich vlastnosti, zvláště mnohostěny, Eulerova věta.
 • Geometrická zobrazení v prostoru (shodnosti, podobnosti).
 • Využití stereometrických poznatků, konstrukční úlohy v prostoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK