PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geometrie I - NMUM203
Anglický název: Geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
M Bc. MZV > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMUM808, NUMP010
Záměnnost : NMUM808, NUMP010
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (08.09.2013)
Analytická geometrie afinních a eukleidovských prostorů a jejich podprostorů. Množiny bodů definované pomocí vzdálenosti. Předmět navazuje na SŠ látku z analytické geometrie a dává jí teoretický základ za pomoci lineární algebry.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (29.10.2019)
Zápočet
Účast na cvičeních je pro presenční studenty povinná, povoleny jsou nejvýše 3 absence.

Případné absence nad limit budou řešeny příklady na doma.

Budou se psát 2 zápočtové testy, jeden uprostřed semestru, jeden na konci semestru, jsou povoleny 2 opravné termíny.

Oba testy budou mít stejné bodové hodnocení, z každého testu jednotlivě musí student získat minimálně 50 % bodů, celkem za oba testy dohromady musí získat minimálně 2/3 z celkového počtu bodů.

Zkouška
Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce, a to včetně všeho, co bylo zadáno k samostatnému rozmyšlení, zopakování a prostudování.

Ke zkoušce lze přistoupit až po získání zápočtu.

Zkouška sestává z písemné a ústní části, které vždy po sobě následují (nelze je tedy rozdělit do dvou termínů).

Úspěšné absolvování písemné části je předpokladem připuštění k části ústní.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (08.09.2013)
 • Sekanina, M. a kol. Geometrie I. SPN, Praha, 1986.
 • Lávička, M. Geometrie I. Pomocný učební text. Plzeň, 2008. Dostupné z < http://home.zcu.cz/~lavicka/subjects/G1/texty/G1_texty.pdf>.
 • Jennings, G. A. Modern Geometry with Applications. Springer, 1996.
 • Bennett, M. K. Affine and Projective Geometry. John Wiley et sons, 1995.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (08.09.2013)
Afinní prostor
 • Afinní prostor, podprostor.
 • Lineární soustava souřadnic.
 • Lineární kombinace bodů. Definice základních geometrických útvarů v rovině, úsečka a její střed, trojúhelník, těžiště.
 • Parametrické vyjádření podprostoru.
 • Nadrovina, obecná rovnice nadroviny.
 • Podprostor jako průnik nadrovin.
 • Vzájemná poloha dvou podprostorů.

Eukleidovský prostor

 • Vektorové prostory se skalárním součinem, geometrická interpretace skalárního součinu.
 • Vnější a vektorový součin vektorů, jejich geometrická interpretace. Axiómy obsahu.
 • Eukleidovský prostor a podprostor, rovnice nadroviny.
 • Kartézská soustava souřadnic.
 • Kolmost podprostorů.
 • Vzdálenost bodu od podprostoru, vzdálenost dvou podprostorů.
 • Úhel a jeho velikost, odchylka přímky a podprostoru.

Množiny bodů dané vlastnosti

 • Množiny bodů definované pomocí vzdálenosti; osa úsečky, úhlu, pásu.
 • Apollóniova kružnice; mocnost bodu ke kružnici; chordála dvou kružnic, chordální střed tří kružnic.
 • Obecná rovnice kuželosečky, klasifikace kuželoseček, singulární a regulární kuželosečky. Odvození analytického vyjádření regulárních kuželoseček a jejich vlastností. Kuželosečky jako řezy kuželovou plochou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK