Matematický proseminář II - NMUM162
Anglický název: Introductory seminar in mathematics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/studium/proseminar/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
M Bc. MZV
M Bc. MZV > Doporučené volitelné
M Bc. MZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Výběrový seminář je určen pro studenty prvního ročníku. Jeho cílem je procvičit středoškolskou matematiku a upevnit základní matematické dovednosti (zejména elementární funkce, rovnice, analytická geometrie, komplexní čísla, důkazové techniky). Posilováno bude exaktní matematické vyjadřování, rozvíjeno myšlení, diskutovány symbolické zápisy a jejich jazyková interpretace apod. Řešeny budou zajímavé a netradiční příklady.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování písemné prověrky, která prověří zvládnutí témat uvedených v sylabu cvičení. Prověrka bude bodována, za úspěšné zvládnutí prověrky se považuje zisk alespoň 60% bodů.

Prověrka bude psána na předposledním cvičení. Pokud student v řádném termínu neuspěje, může prověrku zopakovat (nejvýše však dvakrát; první opravný termín se uskuteční ve druhém týdnu zkouškového období, druhý opravný termín bude v posledním týdnu zkouškového období).

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Současné středoškolské učebnice matematiky a sbírky úloh

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Seminář, domácí úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

  • Funkce - definice a vlastnosti elementárních funkcí, grafy funkcí.
  • Řešení rovnic - metody řešení algebraických, exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic.
  • Komplexní čísla - algebraický a goniometrický tvar, aritmetické operace, rovnice.
  • Analytická geometrie v rovině a prostoru - vyjádření geometrických útvarů rovnicemi, vzájemná poloha, úhel, rovnice tečny, normály apod.
  • Jazyk matematiky - formulace definic, axiomů, vět, důkazů, typy důkazů, důkazové techniky.
  • Zajímavé příklady.