PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie II - NMUG410
Anglický název: Descriptive Geometry Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2019)
Druhá pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy pod vedením zkušeného fakultního učitele. Součástí praxe je seminář věnovaný reflexi a zkušenostem studentů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínkou pro získání zápočtu je hospitace posluchače alespoň v 10 výukových hodinách deskriptivní geometrie (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole), vykonání alespoň 10 samostatných výstupů (odučení 10 vyučovacích hodin deskriptivní geometrie), pomoc při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.), účast na povinném reflektivním semináři k pedagogické praxi (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe, seminář může být společný pro praxe z matematiky a deskriptivní geometrie) a vypracování písemné analýzy jedné odučené hodiny (práce se odevzdává konzultantovi). Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (14.06.2019)

Školní vzdělávací program.

Učebnice deskriptivní geometrie.

Současné školské zákony a dokumenty.

Současná pedagogická a psychologický literatura.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (14.06.2019)

Druhá pedagogická praxe je zaměřena na náslechy u zkušeného fakultního učitele a kolegů, kteří učí na téže škole (alespoň 10 náslechů) a na vlastní výstupy (alespoň 10 hodin). Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.). Součástí předmětu je seminář věnovaný reflexi pedagogické praxe (termín bude upřesněn vždy před zahájením praxe). Student dále vypracuje k zápočtu písemnou analýzu jedné odučené hodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK