PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace deskriptivní geometrie - NMUG361
Anglický název: Applications of descriptive geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (07.05.2012)
Výběrový seminář určený pro studenty učitelského studia. Předmět bude zaměřen na aplikace deskriptivní geometrie v praxi. Náplní semináře jsou ukázky využití geometrie ve výtvarném umění (v architektuře, malířství, sochařství nebo ve fotografii), ve stavebnictví a ve strojírenství. Předmět se též věnuje využití geometrického softwaru pro modelování na počítači.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (28.10.2019)

Zápočet

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.

2.Aktivní účast na cvičeních, tj. ruční rýsování, kreslení, prezentování témat u tabule.

3.Odevzdání a prezentování zápočtové práce na konci semestru. Téma si student vybere během semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (07.05.2012)
  • Glancey J.: Architektura. Nakladatelství Slovart, Praha, 2007.
  • Černý Jaroslav, Kočandrlová Milada: Konstruktivní geometrie. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.
  • Pottman H., Asperl A., Hofer M., Kilian A.: Architectural geometry. Bentley Institute Press, USA, 2007.
  • Surynková P.: Plochy stavební praxe. Diplomová práce, MFF UK, 2008.
  • Trundová J.: Historie zobrazování. Diplomová práce, MFF UK, 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (07.05.2012)

Ukázky aplikací deskriptivní geometrie v praxi - výtvarné umění, stavebnictví, strojírenství. Seznámení s počítačovými modelovacími softwary.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK