PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Počítačová geometrie I - NMUG301
Anglický název: Computer geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE022
Záměnnost : NDGE022
Anotace -
Poslední úprava: G_M (22.05.2012)
Algoritmy počítačové geometrie, analytická vyjádření zobrazovacích metod, transformace roviny a prostoru. Implementace algoritmů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (28.10.2019)

Podmínky získání zápočtu:

1. Pravidelná a aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou maximálně tři absence.

2. Odevzdání zápočtových úloh v předepsaném termínu.

3. Prezentace tří zápočtových úloh. Úlohy budou bodovány, výsledky se započítají do výsledné známky.

Zkouška

1. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru.

2. Zkouška je ústní.

3. Před zkouškou je nutné prezentovat zápočtové úlohy.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.04.2014)
  • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim : Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002
  • J. Hoschek, D. Lasser : Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993
  • D. Finn: Geometric Modelling: lecture notes, http://www.rose-hulman.edu/~finn/courses/promo.htm
  • C. K. Shene: Introduction to Computing with Geometry Notes, Michigan Technological University,http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/notes.html
  • Žára, J.a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada 1993

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (28.09.2018)

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky je také řešení jednoduché programátorské úlohy přímo ve výpočetním prostředí MATLAB. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru. Do výsledku zkoušky se započítává hodnocení zápočtových úloh předvedených u prezentace a to i při opravném termínu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.06.2019)

Analytické vyjádření zobrazovacích metod - Mongeovo promítání, kosoúhlá axonometrie (spec. kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie), lineární perspektiva, válcová a sférická perspektiva.

Transformace roviny a prostoru - analytické vyjádření.

Prostorové modelování - datové modely těles, zobrazování těles, problém viditelnosti.

Algoritmy počítačové geometrie - lokalizace bodu, množinové operace, hledání konvexního obalu aj.

Algoritmizace úloh deskriptivní geometrie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK