Deskriptivní geometrie I - NMUG101
Anglický název: Descriptive geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/DG1.html
Garant: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE001, NMTD101
Záměnnost : NDGE001, NMTD101
N//Je neslučitelnost pro: NMTD101
P//Je prerekvizitou pro: NMUG265, NMUG266
Z//Je záměnnost pro: NMTD101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2012)
Základní přednáška z deskriptivní geometrie pro první ročník učitelského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky a deskriptivní geometrie na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (04.10.2018)

Zápočet se u studentů prezenčního studia uděluje za

1) včasné odevzdání tří rysů a jednoho modelu,

2) včasné odevzdání přibližně deseti samostatných prací,

3) úspěšné napsání dvou písemných zápočtových prací,

4) aktivitu a účast na výuce (maximálně tři absence).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Opravovat se však mohou písemné zápočtové práce. Na úspěšné napsání každé z nich má student jeden řádný a dva opravné termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I., SNTL, 1965, Praha.
  • Kadeřávek, Klíma, Kounovský: Deskriptivní geometrie I., JČMF, 1929, Praha.
  • Maňásková, E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus, 2001, Praha.
  • Veselý F., Filip J.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Přírodovědecké vydavatelství, 1952, Praha.
  • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus, Praha, 2010.
  • Coxeter H. S. M.: Introduction to geometry, Wiley, New York, 1989.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D. (11.10.2017)

Obsahem zkoušky je učivo celého semestru, tj. planimetrie, stereometrie, osová afinita, středová kolineace, kuželosečky, kótované promítání a Mongeovo promítání.

Zkouší se pochopení a pevné zafixování konstrukcí z výše uvedených oblastí deskriptivní geometrie a dále schopnost (pro pozdější pedagogickou praxi velmi důležitého) správného odborného vyjadřování. Student u zkoušky prokazuje souhrnné zvládnutí většího množství učiva, které je předpokladem pro další úspěšné studium.

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Při písemné práci, která trvá přibližně 160 minut a která předchází části ústní, student řeší několik (většinou pět) konkrétních příkladů. Konání ústní části je podmíněno úspěchem u části písemné.

Zkoušku může student skládat v jednom řádném a dvou opravných termínech. Při úspěchu u písemné části a neúspěchu u části ústní opakuje student při opravném termínu zkoušky obě její části.

Ke konání zkoušky je nutný zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (23.04.2012)

Planimetrie, stereometrie, základní geometrické plochy a tělesa (zejména hranol, jehlan, válec, kužel, koule). Řešení prostorových úloh. Přehled druhů promítání. Rovnoběžné promítání, vlastnosti, invarianty. Osová afinita. Kuželosečky. Perspektivní kolineace. Specifické vlastnosti pravoúhlého promítání. Kótované promítání, aplikace v praxi. Mongeovo promítání.